Държавната помощ за кланични пунктове се отпуска след разрешение на екоинспекцията

BASF -->

овце и агнетаЗа отпускане на държавна помощ за изграждане на кланични пунктове или за закупуване на мобилни такива се изисква разрешението на съответната Регионална инспекция по околна среда и води, където ще се ситуира съоръжението. Преди отпускане на субсидията кандидатът за нея трябва да разполага с оценка на въздействието върху околната среда, пише в Указанията за прилагане на държавната помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“, чиято нотификация предстои. 

Помощта е насочена към фермери със собствени или наети животновъдни, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни. Те трябва да отговарят на условията за малки и средни предприятия. Необходимо е да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба 3 от 1999 г., а също и по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в Агенцията по храните. Подпомагат се също така и регистрирани до датата на кандидатстване групи и организации на производители, в които всеки член трябва да отговаря на общите условия. За да кандидатстват, фермерите трябва да имат одобрен проект от областните дирекции на БАБХ.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиция в материални активи, свързани с първичното селскостопанско производство. 

Срокът на държавната помощ е от датата на одобряването й от Европейската комисия до 31 декември 2020 г. Заявления за кандидатстване се приемат до един месец преди изтичане срока на прилагане на схемата.

Бюджетът на помощта е 2 500 000 лева и се определя ежегодно с решение на УС на ДФ „Земеделие“. Разпределя се до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. 

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 90 000 лева. Лимитът се утвърждава ежегодно с решение на УС на ДФ „Земеделие“. Помощта се изплаща след като фермерът извърши инвестицията. 

За допустими по схемата се считат инвестициите за:

 изграждане на кланичен пункт (включително закупуване на необходимото оборудване), в който ще се извършва добив и транжиране на месо, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара; За този тип инвестиции могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г., собственици/наематели на животновъдни ферми, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД;

 приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт (включително закупуване на необходимото оборудване), в който ще се извършва добив и транжиране на месо, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара; За този тип инвестиции могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г., собственици/наематели на животновъдни ферми, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД;

 закупуване на мобилен кланичен пункт, в който ще се извършва добив и транжиране на месо, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните и Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход. За този тип инвестиции могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г., собственици/наематели на животновъдни ферми, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД, както и организации и групи на производители; За допустими по схемата се считат разходите за кланични пунктове за едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ).

Leave a Comment