Спешни промени в Наредба 5, заради която биопроизводителите ще протестират на 9 април

биоферма място за ангелиСпешни промени в Наредба 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол (…) подготви земеделското министерство. Проектът е публикуван на сайта на МЗХГ за обществено обсъждане до 18 април. 

Тази наредба, заедно с неподновените разрешителни на две сертифициращи фирми („Аустриа Био Гаранти“ и „Кю сертификейшън“), е в основата на обявения за утре, 9 април, протест на биопроизводителите пред аграрното министерство. Той е организиран от Българска асоциация Биопродукти, откъдето заявиха също, че ще поискат оставката на министър Румен Порожанов. 

В списъка за мерки, които се взимат срещу биопроизводителите при несъответствия и нарушение, е залегал нов текст в Приложение 3. Като алтернатива на най-тежката мярка – 5.4 за отнемане на сертификата за биологично производство на цялото стопанство в срок не по-малък от 6 месеца, е новата мярка 5.5, залегнала в проекта. Тя гласи:

„В случай на установено замърсяване с неразрешени за биологичното производство продукти и/или вещества по независещи от оператора събития, съответно причини, се налага забрана за пускане и/или предлагане на пазара на определена партида или продукция като биологична и/или в преход, премахване на термините, указващи биологичен метод на производство или производство в преход в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, и премахване на определената партида или продукция от писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането. Към уведомлението до компетентния орган се прилага информация и доказателства за установяване на нарушението. Контролиращото лице следи за прилагане на наложената мярка и одобрява предпазните мерки, които трябва да се вземат за намаляване риска от замърсяване с неразрешени продукти или вещества. Преди включване на следваща продукция от засегнатите животни, парцели, райони за събиране, пчелни семейства и аквакултури в писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, се вземат проби от контролиращото лице и се предоставят за анализ в акредитирана лаборатория. При повторно налагане на мярка 5.5 за едни и същи засегнати животни, парцели, пчелни семейства, аквакултури стартира нов преходен период на същите.“

Създава се и нова мярка 8: „При налагане на мярка 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 или 6.2, контролиращото лице извършва проверка за продадени количества от замърсената партида и/или продукция и уведомява останалите контролиращи лица и компетентното звено за оператори, които са закупили количества от същите. Контролиращите лица, под чиито контрол са операторите закупили продукти, неотговарящи на изискванията, предприемат  всички необходими мерки и действия същите да не се предлагат пазара с позоваване на метода за биологично производство.“.

Ако обаче биопроизводителят продава продукцията като биологична или в преход, в случай, че му е отнето правото за това, контролните органи налагат най-тежкото наказание – мярка 5.4. 

В мотивите за изменение на наредбата зам.-министър Вергиния Кръстева посочва, че опитът в други държави показва, че наличието на неразрешени вещества не води до пълно отнемане на издадения сертификат за биологично производство на стопанството… С цел да бъде защитен обществения интерес е необходимо да се предвидят нормативни механизми, които да ограничат разпространението на засегната продукция или партида, като по този начин ще се обезпечи интереса и здравето на потребителя и същевременно няма да доведе до трайно засягане на правата на производителите на продукция, в случаите когато не е безспорно установено използването на неразрешени вещества.

Leave a Comment