МЗХГ излезе с позиция „No pasaran“ преди протеста на биопроизводителите

BASF
Документът внушава, че министерството защитава потребители от производителите

МЗХДнес, малко преди да започне протеста на биологичните производители, който е определен за 11 часа, МЗХГ излезе с позиция по критичните въпроси.

Позицията казва на протеста: No pasaran (няма да преминете)! Внушението е: Министерството действа правилно и в защита на потребителите. Всяко отстъпление от наша страна ще е проява на слабост, защото ние сме прави.

Позицията на МЗХГ започва така: „Министерството на земеделието, храните и горите ще продължи да провежда политика, гарантираща високото качество на българската биологичната продукция. Всички предприети мерки са насочени към подобряване на ефективността на осъществявания контрол от контролиращите лица. Съгласно изискванията на европейското и национално законодателство контролът в областта на биологичното производство в България е делегиран на контролиращи лица от Компетентния орган – МЗХГ. 

По-нататък от министерството обясняват високата степен на контрол върху биофермите с критичните оценки при проведени одити от страна на ЕК и българската Сметна палата и с изискванията на европейските регламенти. 

Провежда се системна политика за защита и гарантиране на качеството на храните, особено на биологичните продукти. От края на 2015 г. при извършен одит от органите на Европейската комисия бяха констатирани съществени слабости в целия контролен процес, които поставят под съмнение цялостната система на контрол. Подобни доклади има и от одитите на българската и европейската Сметна палата. В резултат на това в министерството бяха предприети мерки за промяна в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, както и в подзаконовата нормативна уредба, които да дадат възможности за подобряване на контролните функции. Същевременно се предприемат стриктни мерки по отношение на контрола от страна на министерството към одобрените контролиращи лица, на които се делегират функциите за контрол върху дейността на биологичните оператори.“

В позицията си министерството припомня бързото увеличаване на площите за биоземеделие в периода 2010-2016 г., като през 2017-а площите са 1 366 290 дка, а операторите са 6822. Те се контролират от 17 сертифициращи лица. „От началото на 2019 г. едно от тях се е отказало от дейност, а на други 5 срокът на разрешителното за дейност изтича“, се посочва в текста.

Министерството е отказало да поднови разрешителните на две фирми заради съществени пропуски, – „Кю сертификейшън“ и „Аустриа Био Гаранти“ България. „Подадените искания имат съществени пропуски. Прегледът на изискуемата документация и предложенията за вземане на решение за продължаване или отказ се извършва от междуведомствена консултативна комисия по биологично производство.“

По казуса за „Кю сертификейшън“ е отказано издаване на временно разрешително за срок от 6 месеца неотстранени непълноти в представената документация, се посочва в съобщението. При първоначално подадените документи несъответствията са били 175, от които са останали 18 неотстранени несъответствия. Сред тях са липса на доказателства за определяне на минималния обхват на забранени и разрешени вещества и продукти, които да бъдат изследвани. Не е предоставена процедура за второ независимо изследване на пробите в референтна лаборатория. След проведените интервюта със служители на „Кю сертификейшън“ е установено, че са некомпетентни по действащата нормативна уредба. 

В позицията на МЗХГ се уточнява, че след 6 месеца двете контролиращи лица могат отново да кандидатстват. Съвсем друг е въпросът дали ще успеят да си върнат клиентите, които междувременно са сключили договори с други контролираци дружества. 

„Твърденията, че „средствата предназначени за подкрепа на биоземеделците са блокирани и не е ясно кога ще се изплатят“ са неверни“, посочват от МЗХГ.

„Спекулация е, че плащанията за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци са редуцирани с 50% само за биофермерите. Изчисленията по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци са извършени първоначално за всички като конвенционално производство без да се взима предвид биологичния статус на продуктите. Вторият транш по обвързаното производство, както и плащането по Мярка 11 за биологични производители, се извършват след приключване на проверките за биологичен статус и същите са предвидени по индикативен график през месеците май и юни 2019 г. Същият механизъм е ползван и през предходните години.“

Относно недостига на средства по мярка 11 от ПРСР, министерството обяснява, че още в първите два приема – през 2015 г. и през 2016 г., са одобрени и поети петгодишни ангажименти към над 4 000 биопроизводители. С одобрението, приключило през 2016 г., бюджетът по мярката (300 млн. лв. за програмния период) е бил надхвърлен с над 50 млн. лв. през 2017 г. По тази причина не е възможно отварянето на нови приеми за финансиране на мярка 11. Прехвърляне на бюджет от други мерки не е възможен и поради това, че интересът по другите мерки на Програмата за развитие на селските райони е много голям, още повече, че по една част от тях не са достигнати заложените индикатори.

В позицията си министерството напомня, че вече е предприело мерки за промени в Наредба 5, като е публикувало проект за измененията на наредбата на сайта си и до 18 април очаква бранша да излезе със свои предложения. 

„Засиленият контрол на МЗХГ цели да запази високото качество на българската биологична продукция“, се казва в края на публикуваната позиция. „Изразяваме твърдата позиция на Министерството на земеделието, храните и горите, че засиленият контрол от наша страна и действията ни при констатиране на слабости ще продължи, както за всички контролиращи лица, така и за операторите в система на контрол. Целта е да гарантираме на потребителите високото качество на биологичната продукция.“

Leave a Comment