Стопанства в 1714 селища ще могат да произвеждат „Планински продукт“

BASF
Публикувана е за обсъждане проектонаредбата за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“ 
Логото на "Планински продукт"

Логото

Стопанства, които попадат в планински райони, могат да кандидатстват пред областните дирекции по безопасност на храните за получаване на термина за качество „Планински продукт“, пише в проекта на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на официалния контрол върху неговата употреба.

 Кои райони са дефинирани като планински е посочено в Приложение 1 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – виж Приложение 1 ТУК. В него са изброени 1714 землища, които попадат в планински райони.

За изготвяне на проекта на наредба е била създадена работна група с представители на Министерство на земеделието, храните и горите и Българска агенция по безопасност на храните.

За да ползват за продукцията си термина за качество „планински продукт”, стопаните трябва да са регистрирани като земеделски производители по Наредба 3 от 1999 г.  Терминът ще може да се използва и от производител и търговец на храни, чийто обект за производство на продукта е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните. 

„Планински продукт“ може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Също така производителите следва да са вписани в регистъра на производителите на планински продукти, публикуван на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите, посочва в доклада към проекта зам.-министър Янко Иванов.

Терминът за качество може да се използва от производители на растителна и животинска продукция, в това число и пчелен мед и други пчелни продукти. 

За продукти, произведени от животни, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тези райони. За целта съществуват ограничения и за произхода на фуражите, които следва да бъдат главно от планински райони. Фуражите се считат за произхождащи главно от планински райони, ако делът на годишната дажба фуражи, които не могат да бъдат произведени в планински райони, изразен в процент сухо вещество, не надвишава 50%, а в случаите на преживни животни – 40%. Терминът „планински продукт“ може да се използва и за пчелни продукти, ако пчелите са събирали нектар и полен само в планински райони.

Терминът „планински продукт“ може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, които са вписани в регистъра на производителите на планински продукти на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите.

За да получат праводо да използват термина за качество, стопаните трябва да подадат заявление в съответната областна дирекция по безопасност на храните. Инспекторите извършватдокументална и проверка на място. Ако кандидатът отговаря на изискванията, той получава удостоверение за съответствие на продукта. БАБХ информира Министерството на земеделието, храните и горите за издаденото удостоверение, след което производителят се вписва служебно в публичния регистър на производителите на планински продукти, който се поддържа на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Контролът върху употребата на термина „планински продукт“ се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията със земеделски продукти и храни с термина за качество „планински продукт“.

В съответствие с чл. 65, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се налага глоба от 1000 лв. до 5000 лв., когато се използва термина „планински продукт“, но не отговаря на условията на настоящата наредба и на Делегиран Регламент № 665/2014 за допълване на Регламент № 1151/2012 по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“.

Приемането и прилагането на предложения акт ще се отрази върху бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите поради необходимостта от създаването на публичен регистър на производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество „планински продукт“, който ще се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите.

Не се предвижда финансова тежест за адресатите на наредбата, тъй като издаването на удостоверение за съответствие на продукта с условията за използване на незадължителният термин за качество „планински продукт“ е безплатно.

Leave a Comment