Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

BASF

С изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще бъде наложена нова методика за изчисляване на опростените разходи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие. 

Досега разходите се изчисляваха на базата на методика от 2014 г. В края на 2018 г. обаче от Университета за национално и световно стопанство са създали нова методика, която е съобразена с препоръки, направени от одитен екип на Европейската комисия и с необходимостта от актуализация на стойностите на опростените разходи. методика за разходи по мярка 19

Новата методика за определяне на опростени разходи е одобрена от Комитета по наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г. и като част от петата нотификация на програмата е в процес на одобрение от Европейската комисия, посочва в мотивите си към проекта зам.-министър Лозана Василева.

На 3 април 2019 г. по електронна поща на всички местни инициативни групи, пряко засегнати от изменението и допълнението на наредбата, бяха изпратени проекта на доклад и проекта на наредба. В определения срок – 8 април е постъпило едно становище, което не следва да бъде уважено, тъй като засяга метода на изчисление на определен вид опростен разход. На предварително обявената среща на 9 април 2019 г.  с неправителствените организации в сектора за обсъждане на проекта на наредба с оглед изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, не се явиха заинтересовани страни, съобщава още докладът на зам.-министърът. 

Leave a Comment