По нова наредба ще се регистрират защитени земеделски продукти и производители им

Проект на нова наредба определя правилата, по които ще се отправят искания към ЕК за регистриране на 

Странджанският манов мед отскоро е вписан в европейския регистър на Защитените наименования за произход

Странджанският манов мед отскоро е вписан в европейския регистър на Защитените наименования за произход

със защитени географски означения и традиционно специфичен характер. Новият норматив ще отмени досегашната Наредба № 16 от 2007 г. заради промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз от 2018 г. Според тези изменения базата данни на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения, и на храни с традиционно специфичен характер, както и базата данни на лицата, които осъществяват контрол за съответствие със спецификацията на тези продукти, се заменят с публичен регистър на тези производители и на контролиращите лица. 

Регистърът ще публично достъпен на интернет страница на Министерството на земеделието, храните и горите.

Наредбата предвижда да бъде създадена постоянна междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер. Пред нея групи или индивидуални производители ще кандидатстват за вписване, изменение, възражение или заличаване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания и Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.

Към проектонаредбата има приложения – образци на заявленията, което ще улесни процедурата по вписване и заличаване на производителите в регистъра на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения и на храни с традиционно специфичен характер чрез публикуванет.

До официалното вписване в европейските регистри ще бъде предоставена временна национална защита на заявителите. 

Контролиращото лице трябва да предоставя на производителя сертификат за съответствие на продукта с неговата спецификация след вписването на производителя в регистъра на производителите, тъй като до момента в редки случаи този сертификат се издаваше и преди вписването на производителя в съответния регистър. При смяна на контролиращо лице, предходното контролиращо лице е длъжно да предостави на новото контролиращото лице копие на контролните листа от извършените проверки при производителя за предходната година и копие на сертификата за съответствие на производителя.

До 19 май ще се приемат предложения и становища по общественото обсъждане на проектонаредбата.

 

Leave a Comment