ФАО: Половината от негодните пестициди в света са в Централна Азия

BASF

24 април 2019 г., Бишкек, Киргизстан. Изчислено е, че почти половината от остарелите пестициди в света са в бившия Съветски съюз, като много от техните хранилища, се намират в Централна Азия. Тъй като този подрайон е бил важен селскостопански център, особено за производство на памук, в него е използвано голямо количество пестициди. Незащитените места за загробване на отровите, пропуските в регулирането и управлението и други проблеми останаха в наследството на това време, съобщават от ФАО.

Киргизстан

Еднодневната работна среща, проведена днес в Бишкек, е част от по-широки усилия на ФАО за преодоляване на тези недостатъци. Този семинар ще инициира серия от семинари в Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Турция. Управлението на жизнения цикъл на пестицидите и проектът за управление на пестициди, класифицирани като устойчиви органични замърсители (УОЗ), се осъществява с подкрепата на Глобалния екологичен фонд.

900 хил. тона замърсители и излезли от употреба пестициди ще са обект на безопасно унищожаване, а замърсените места – на възстановяване, казва Таня Сантиванес, специалист във ФАО за селското стопанство.

Общите основни проблеми в страните от Централна Азия са изключително ниска информираност на потребителите за свързаните рискове. Налице е слаб контрол и наблюдение върху използването на пестициди в тази област. Няма механизми за наблюдение на спазването на регулаторните изисквания, като механизми за дерегулиране или пререгистрация.

В същото време, в резултат на изменението на климата и интензификацията на селскостопанското производство, натискът върху посевите от вредители и болести се е увеличил. Смята се, че годишните загуби, причинени от насекоми, плевели и болести, са 20-40 процента. Въпреки че пестицидите играят важна роля за намаляване на загубите на култури, ако се използват неправилно, те могат да имат отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

„Чрез осъществяването на този проект ФАО се стреми да насърчи успешното използване на алтернативни решения, които насърчават интегрираното управление на вредителите и агро-екологичните подходи за отглеждането на основни култури в духа на устойчивото земеделие“, каза Сантиванес.

Leave a Comment