МЗХГ изготви предложение до правителството за назначаване на 5-ти зам.-министър

BASF

МЗХПроект на постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите включва 5-ти заместник-министър, чиито ресор ще са биоземеделието, производството на плодове и зеленчуци, на тютюн, на етерично-маслени култури. Проектът е публикуван днес на страницата на МЗХГ, но е с дата 23 април.

Номинации за поста се очаква да бъдат направени от браншовите организации. На 30 април те ще имат среща с министър Румен Порожанов.

Срок за предложения и становища по проекта е 14 дни. Съкратеният срок за провеждане на обществено обсъждане е мотивиран от засиленото обществено недоволство на част от земеделските организации в сектора, включително организирането на протестни действия и необходимостта от предприемане на спешни мерки, се посочва в мотивите към проекта.

В мотивите за увеличаване на ръководната структура Румен Порожанов посочва, че към края на 2017 г. общо регистрираните в Mинистерство на земеделието, храните и горите биологични оператори са 6 822 броя – с 440 по-малко спрямо година по-рано. Към настоящия момент общо регистрираните в Mинистерство на земеделието, храните и горите биологични оператори са 4023 броя. През 2017/2018 стопанска година операторите в система на контрол в биологичното производство са 4,3% от общо регистрираните 93 021 земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани като. За сравнение, през 2017 година този дял е 7,1%.

Производството на тютюн през 2017 г. възлиза на 13,4 хил. тона, което е с 14,3% по-малко на годишна база, в резултат от намаление на площите. Разсадените площи с тютюн намаляват с 22,8% спрямо предходната година (до 7 756 ха), а реколтираните – с 22,5%.           

През 2017 г. производството на плодове в земеделските стопанства възлиза на 219 847 тона, с 10,5% над нивото от предходната година. При повечето плодове се отчита нарастване на продукцията на годишна база, достигащо до 45,4% при кайсии и зарзали. Само производството на малини, бадеми и орехи намалява, в рамките на 11% – 28,4%.

През 2017 г. площите използвани за производство на зеленчуци в земеделските стопанства са 74 763 ха, което е с 24,1% повече в сравнение с 2016 г. От тях откритите площи, заети със зеленчуци, бележат ръст от 24,5%, до 73 797 ха, докато оранжерийните намаляват с 3,6%, до 966 ха.

През 2017 г. площите, заети с основни медицински, ароматни и етерично-маслени култури (маслодайна роза, лавандула, маточина, кориандър, резене, бял трън (Силибум) и др.) са в размер на 49 927 ха, което е със 7% по-малко в сравнение с предходната година. Реколтираните площи с тези култури възлизат на 44 866 ха, с 11% по-малко спрямо 2016 г. Производството на лавандулов цвят бележи ръст от 41,8% в сравнение с предходната година до 27 659 тона, вследствие на увеличение както на реколтираните площи – с 28,3%, така и на средния добив – с 10,5%.

При маслодайната роза, увеличението на реколтираните площи през 2017 г. е със 17%, а на средния добив – с 22,1%. В резултат, производството нараства с 43,1%, до 12 756 тона.

Гореизложените данни посочват значителен ръст по отношение на определени култури и съответно свиване на производството по отношение на други. Това обосновава необходимостта от засилване на усилията на министерството в партньорство с бизнеса и неправителствените организации в сектора за популяризиране на ползите за производителите и потребителите на този вид продукти и храни, подпомагане на биологичните производители по Програмите за развитие на селските райони и осведомеността и желанието на потребителите да се хранят здравословно с родни продукти.

 

Leave a Comment