НСИ: Земеделският наемен труд в Пловдивско струва средно 771 лв.

BASF

овцевъд работникПо предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив средната брутна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. е 1045 лв. при 1208 лв. за страната (-163 лв.), съобщиха от Териториално статистическо бюро – Юг.

В икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ средната заплата в Пловдивско е 771 лв. при средна заплата в страната за тази дейност 936 лв. (-165 лв.). През първото тримесечие на 2018 г. средното трудово възнаграждение в земеделието в областта е било 708 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 10.0% спрямо първото тримесечие на 2018 г., като най-голямо е увеличението в „Други дейности“ – с 24.1%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 23.8% и „Операции с недвижими имоти“ – с 16.1%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ –    2 514 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 824 лв. и „Добивна промишленост“ – 1 497 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 668 лв., „Административни и спомагателни дейности“ – със 752 лева и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 771 лева.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 2.1 хил., или с 0.9% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 224.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.0% и „Други дейности“ – с 1.9%.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 12.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.5% и „Добивна промишленост“ – с 5.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. 

Leave a Comment