Всеки 5 секунди ерозира земя с размера на футболно игрище

BASF
Растителната покривка с храсти, дървета, треви и покривни култури, може да намали вятърната ерозия с повече от 80%, както и да увеличи абсорбирането на вода и да намали уплътняването на почвата

Вятърът, валежите и промишленото земеделие ускоряват ерозията на почвите и  това трябва да бъде смекчено преди да настъпят катастрофални загуби в реколтата и във функциите на екосистемите.

Ерозирала почва в Танзания Снимка на ФАО

Ерозирала почва в Танзания
Снимка на ФАО

„Отрицателните последици от ерозията на почвата стават все по-очевидни и в резултат на това необходимостта от съвместна работа става все по-неотложна“, каза Мария Хелена Семедо, заместник-генерален директор на ФАО за климата и природните ресурси, откривайки днес тридневния симпозиум за ерозия на почвата.

Според Семедо днес на всеки пет секунди се разрушават земеделски земи, еквивалентни на едно футболно игрище, а планетата е на път към деградация на повече от 90% от всички почви. Ерозията на почвата, причинена от интензивното земеделие, дълбоката обработка на почвата, насажденията с монокултури, прекомерната паша, разрастването на градовете, обезлесяването и промишлената и минната дейност могат да доведат до загуба на до 50% от реколтата, добави тя.

Semedo също отбеляза, че тъй като органичните въглеродни частици лесно се измиват от почвата, ерозията също така намалява потенциала на почвата за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, създавайки „порочен кръг“, в който екстремните метеорологични явления и ерозията на почвата взаимно увеличават отрицателните ефекти.

Глобалният симпозиум за ерозия на почвата е организиран съвместно от ФАО, Глобалното партньорство по почвите, Междуправителствения технически панел по почвите, Конвенцията на ООН за борба с опустиняването и съвместната програма на ФАО и Международната асоциация за атомна енергия за разработване на ядрени технологии за използване в храните и селското стопанство.

Учени, академици, фермери, държавни служители и дори астронавт, които ще опишат ерозията на почвата от космоса, ще говорят на 20-те сесии на Симпозиума.

На симпозиума ФАО представи нов доклад, озаглавен „Ерозия: най-голямото предизвикателство пред устойчивото управление на почвите“.

Докладът, съставен под ръководството на Дан Пеннок, професор в канадския университет в Саскачеван, предоставя преглед на текущите познания за ерозията на почвата. През последните три години бяха публикувани повече изследвания по тази тема, отколкото през целия 20-ти век.

Независимо от факта, че има надеждна информация как се случва ерозията на почвата и как може да се контролира, са необходими по-нататъшни изследвания за това как да се измери скоростта на загуба на почвата и да се оцени бюджетът за прилагане на мерки за забавяне на процесите. Очевидно е, че степента на ерозия на почвите, използвани със земеделска цел или на пасища, подложени на интензивна паша, е много по-висока от ерозията в естествените условия на растителност и несравнимо по-висока от степента на почвообразуване, което означава, че изчерпваме невъзобновяем ресурс.

Растителният покрив, включващ храсти, дървета, треви, покривни култури и стърнища, може да намалят вятърната ерозия с повече от 80%, както и да увеличат капацитета на абсорбиране на вода, да намалят уплътняването на почвата и да предотвратят създаването на бразди и канавки, които възпрепятстват земеделската работа. Ефективно е и плиткото разораване, особено в по-сухите райони.

За много земеделски производители мерките за борба с ерозията отнемат много време и резултатите не се появяват скоро. Действително, терасирането, което е капиталоемко, но високоефективно и е практикувано в продължение на хиляди години, не носи желаните резултати днес поради лошо управление и проектиране.

В същото време много от ефектите от ерозията се случват далеч от източника. Например, агрохимическият отток може да замърси водните източници надолу по течението, което допълнително увеличава значението на обмислянето на мерки за борба с ерозията на почвата като въпрос, който изисква значителна държавна подкрепа.

Планираните резултати на симпозиума включват определяне на „глобални горещи точки“, създаване на база данни с най-добри практики за борба с ерозията и изграждане на консенсус за това как да се анализират разходите и ползите от бъдещите мерки за предотвратяване, коригиране и смекчаване на ерозията на почвата.

Leave a Comment