Подмярка 6.3 за малките стопани чука на вратата

Бюджетът е 22 млн. евро и е с 8 млн. евро по-малък, индивидуалната помощ е 15 000 евро. МЗХГ публикува насоките и условията

ferma3Публикуването на насоките и условията за участие по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в сайта на земеделското министерство и в ИСУН я постави на стартовата линия. След срока за обществено обсъждане тя ще бъде отворена. Мярка 6.3 бе стартирана за пръв път през лятото на 2016 г. с бюджет от 30 млн. евро. Сега, при втория прием, портфейлът на подмярката е с 8 млн. евро по-тънък и е 22 млн. евро, които се равняват на 43 027 600,00 лв.

По мярка 6.3 могат да кандидатстват земеделци, чиито стопанства са със стандартен производствен обем в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 7999 евро. 

Друго важно условие извън стандартните е кандидатите да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година, което се доказва чрез Националната агенция по приходите.

В условията за кандидатстване е посочено още, че когато икономическият размер на стопанството се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в документите за кандидатстване трябва да се в посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.

При оценяването предимство чрез точки ще получат проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“. Оценката ще бъде увеличена и за кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни, както и проекти на земеделски стопанства в планински райони.

Помощта е безвъзмездна и е в размер на 15 000 евро.

Изплащането й ще се извършва на два етапа: първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор; второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро – когато след извършена проверка Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА).

 

Leave a Comment