Увеличава се самоконтролът при производителите на ветеринарни продукти

ветеринариСамоконтролът на производителите на ветеринарномедицински продукти се увеличава, като се въвеждат нови изисквания, описани в изменената и допълнена Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции. Наредбата е обнародвана днес в бр. 48 на „Държавен вестник“ от 18 юни 2019 г.

С цел опазване на общественото здраве и здравето на животните се въвежда система и подходящи процедури за записване, оценяване, проучване и преглед на рекламациите, включително потенциалните дефекти в качеството на ветеринарномедицинските продукти, за да бъде възможно тяхното ефективно и бързо изтегляне от пазара. Принципите за управление на риска за качеството трябва да се прилагат по отношение на разследването и оценката на дефекти в качеството, при процеса на вземане на решения за коригиращи и превантивни действия за изтегляне на продукти, както и при действия, свързани с намаляване на риска.

Заинтересованите компетентни органи трябва да бъдат своевременно уведомени в случаите на установено несъответствие с изискването за качество (дефект при производството на продукта, влошаване качеството на продукта, фалшификация, несъответствие с лиценза за употреба или със спецификацията на продукта или други сериозни проблеми с качеството на продукта) на ВМП, което може да доведе до изтеглянето му от пазара или до ограничаване на доставките.

Производителят на ветеринарномедицински продукти и субстанции трябва, според наредбата, да определи обучено длъжностно лице за управление на рекламациите, проучване на дефекти в качеството, вземане на решения за мерките, които да се предприемат при управление на всеки потенциален риск, включително изтеглянето на продукта от пазара.

Leave a Comment