С над 100 млн. лв. отварят мярката за напояване. Общо 9 мерки по ПРСР тръгват през 2019

канал R-3Прием по 9 подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) планира за 2019 г. земеделското министерство. От тях с най-голям бюджет ще е подмярка 4.3  за инвестиции в напоителна инфраструктура. Подмярката ще бъде отворена за първи път през този програмен период през октомври-декември и за нея са предвидени 50 465 860 евро. Проектите ще се финансират на 100%, като за „Напоителни системи“ЕАД максималният размер на проект ще може да достигне 6 млн. евро, а за останалите кандидати 1,5 млн. евро. Това е записано в актуализирания график за приеми по ПРСР тази година. Той е публикуван на електронната страница на аграрното министерство (виж по-надолу „Работни програми и графици – б.р.).

Две от подмерките вече са стартирали. Едната е подмярка 7.6, която е за обновяването на религиозни храмове. Нейният бюджет е 14 532 817 евро, а максималната стойност на проект е 450 000 евро. Финансирането по мярката е 75 до 100 %. Мярката е отворена юни-август.

Подмярка 6.3 за стартова помощ за малките стопанства също стартира в последните дни на юни и ще бъде отворена до септември с бюджет от 22 млн. евро. Максималната помощ по нея е 15 хил. евро.

През август и септември ще тръгне обучителната подмярка 1.1 с бюджет от 8 млн. евро.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ стартира през август с 1 млн. евро. Подмярката е насочена към местните инициативни групи (МИГ). През ноември-декември ще е отворена и другата подмярка за МИГ – 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Нейният бюджет тепърва ще се уточнява, тъй като ще е съставен от остатъчни средства както от тази подмярка, така и от други от ПРСР.

През септември-октомври ще е на ход подмярка 4.2.2 за преработвателна дейност на селскостопански продукти при малките стопанства. Нейният портфейл ще е 1 685 121 евро при 60 до 90% финансиране. Проектите трябва да бъдат с левовата равностойност от 1 500 до 75 000 евро. Стопанствата трябва да са със стандартен производствен обем между 6 000 и 7 999 евро.

От септември до ноември за пръв път ще бъде отворена подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“. Бюджетът й ще е 20 млн. евро, а финансирането между 60 и 100%. С до 450 000 евро ще бъдат подпомогнати дейности за функциониране на оперативната група: Осъществяване на сътрудничеството във връзка с изпълнение на иновативния проект; Преки дейности за изпълнение на иновативния проект.

През септември-октомври ще тръгне подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Тя ще разполага с 8 млн. евро. За проекти за подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество във верига за доставки или обединение за местен пазар помощта ще е 5 000 евро/година. За стимулиране на интереса към разширяване на участниците са предвидени 10 000 евро. Максимално допустимият размер на помощта за периода на прилагане на програмата е 500 000 евро.

Leave a Comment