От 26 юли земеделците регистрират всичко, свързано с горивата

протест тракториОт 26 юли земеделците ще водят и съхраняват специален подробен регистър за всяка доставка и използване на горива. Днес, 23 юли 2019 г., е публикувана в „Държавен вестник“ (бр. 58) Наредба №РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Въпреки желанието на браншовите организации да останат извън регистрите на икономическото министерство, те ще бъдат затрупани от задължения да описват подробно всяка доставка на горива и използването им. 
 
Според чл. 2. на наредбата „Регистърните записи и всички документи в рамките на регистърното производство се съхраняват, докато лицето има регистрация, за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация.“
 
В Глава 5-та в наредбата са изброени правилата за специалния регистър на земеделските стопани.
 
Земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, са длъжни да водят за всеки регистриран обект специален регистър на земеделските стопани съгласно образец – приложение № 4. 
 
В приложението те трябва да вписват датите на зареждане на съдовете или резервоарите, и количеството гориво, данни за доставчика, данни за регистрацията на земеделската техника, вид и регистрационен номер на транспортното средство, с което горивото се транспортира до нивата, основание за ползване на транспортното средство и т.н.  
 
Специалният регистър се води на хартия или в електронен вариант за всеки регистриран обект. Записите в специалния регистър на земеделските стопани се правят незабавно.
 
Всяко движение на транспортно средство, предназначено за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин с гориво задължително се съпровожда с разпечатка – копие, препис или др. от специалния регистър за съответния транспортен курс.
 

Leave a Comment