До 14 август организации заявяват участие в работна група за създаване на земеделския Стратегически план

Едно от условията е в организациите да членуват поне 3 местни инициативни групи, които действат от поне една година

МЗХСъс заповед, подписана от вицепремиера Томислав Дончев, е отправена покана до юридически лица – организации с нестопанска цел, да подадат заявления за участие в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г.

Министерство на земеделието храните и горите (МЗХГ) е обявило процедура за избор на  юридическите лица, които желаят да се включат в обществено полезната дейност. Срокът за подаване на заявления изтича на 14 август 2019 г.

В заповедта са изброени широк кръг организации, които могат да участват в Тематичната работна група. Това са: 

 1. Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
 2. Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
 3. Екологични организации;
 4. Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
 5. Организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие“;
 6. Организации, специализирани в сферата на растениевъдството;
 7. Организации, специализирани в сферата на животновъдството и хуманното отношение към животните;
 8. Организации, специализирани в сферата на хранително-вкусовата промишленост;
 9. Организации, специализирани в сферата на в лозаро-винарския сектор;
 10. Организации, специализирани в сферата на горското стопанство;
 11. Организации, специализирани в сферата на биологичното земеделие и биологичното животновъдство;
 12. Организации, специализирани в  подкрепата на малки стопанства;
 13. Организации, специализирани в  подкрепата на млади фермери и приемственост на поколенията;
 14. Организации, подпомагащи развитието на къси вериги на доставка и местни пазари;
 15. Организации, подпомагащи сдружаването, учредяването на групи и организации на производители;
 16. Организации, специализирани в сферата на изменението на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;
 17. Организации, специализирани в сферата на подобряването на културното и природно наследство на селата;
 18. Организации, специализирани в сферата на иновациите, дигитализацията, разработването на нови продукти, процеси, технологии, биоикономиката, и научните изследвания в селското стопанство и храните;
 19. Организации работещи за подобряване качеството на храните, чрез ограничаване на антибиотици, пестициди и схеми за качество;
 20. Организациите, подпомагащи развитието на малките и средни предприятия в селските райони.

За да бъде одобрено участието на организациите, те трябва да отговарят на няколко критерии. 

 • Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
 • Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
 • Да притежават опит в разработването/ изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
 • Да притежават опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (не се изисква за организациите на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи);
 • В тях да членуват поне 3 местни инициативни групи, действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от една година към момента на подаване на заявлението за участие в процедура за избор (изисква се само за организации на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи);
 • Да не членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Когато организациите бъдат одобрени, земеделското министерство ще ги покани да излъчат един основен представител и до трима, които ще са резерви. 

Заявленията по образец за кандидатстване се подават в сградата на МЗХГ. 

Освен заявление, органидациите входират и две декларации по образец.

Leave a Comment