Помощ до 90 000 лв. за кланици, но след инвестицията

BASF -->
Указанията за държавната помощ с бюджет от 2,5 млн. лв. са публикувани. Чака се „Да“ на ЕК
Средствата ще се насочат към фермери с едри и дребни преживни животни

свинскоДо 50% от разходите за създаване на кланични пунктове за добив и транжиране на месо – мобилни или стационарни, ще получат регистрираните стопани на едри и дребни преживни животни, след като държавната помощ получи нотификация от Европейската комисия. ДФ „Земеделие“ публикува указанията за участие в този тип подпомагане. В тях е посочено, че максималната помощ е до 90 000 лв. в случай, че фермерът е предприел по-мащабна инвестиция.

Кланичните пунктове, които ще се създават или закупят, трябва да отговарят на изискванията за добив и транжиране, посочени в Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара или за закупуването на мобилни кланични пунктове.

Подпомагат се както собственици или наематели на животновъдни ферми, така и признати организации и групи на производители.

Помощта се изплаща след като кандидатът е извършил инвестицията.

По схемата могат да участват животновъди, които са регистрирани по реда на Наредба № 3/1999 г. в регистъра на земеделските стопани от най-малко 3 години назад, считано от датата на кандидатстване. През този период те трябва да са се занимавали с отглеждане на едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ). По отношение на организации или групи производители изискването се отнася за всеки един от техните членове.

Кандидатите трябва да отговарят на дефиницията за малки и средни предприятия, тоест да имат по-малко от 250 работници и да реализират годишен оборот по-нисък от 50 млн. евро. Трябва също така да не са в затруднено положение.

Едноличните търговци и юридическите лица трябва да са вписани в Търговския регистър, да не са в несъстоятелност или в ликвидация и да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.

За организациите и групите производители се изисква да са признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Помощта се прилага от датата на получаване на разписка от Европейската комисия за прилагане на помощта до 31 декември 2020 г. Заявления за кандидатстване се приемат до един месец преди изтичане срока на прилагане на схемата. Този срок ще бъде допълнително оповестен.

Общият бюджет на помощта за тази и следващата година е 2,5 млн. лева.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от допустимите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 90 000 лева. Праговете не трябва да се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите.

В случаите, когато с отделни проекти кандидатстват организация/група на производители и неин член, се прилага общ лимит за двамата кандидати, който ще бъде разпределен пропорционално спрямо размера на одобрените инвестиционни разходи в съответните проекти. Ако член на организация/група на производители кандидатства със самостоятелен проект и организацията/групата има вече одобрен друг проект, или обратно, от максималния размер на помощта за втория кандидат ще се приспаднат вече договорените средства. Когато с отделни проекти кандидатстват земеделски стопани, които също така са и членове на организация/група на производители, лимитът се прилага за всеки отделен кандидат.

Повторно кандидатстване се допуска само в случай че кандидатът вече е изпълнил предходния проект и е подал заявление за изплащане на държавната помощ. Размерът на държавната помощ за втория проект на кандидата не може да надвишава разликата между лимита (90 хил. лв.) и одобрения размер на държавната помощ за предходния проект.

Ако за инвестицията в кланичен пункт е необходимо да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (от съответната РИОСВ – б.р.), тя трябва да е издадена преди датата за предоставяне на индивидуалната помощ.

За допустими по схемата се считат инвестициите за изграждане на кланичен пункт (включително закупуване на необходимото оборудване), в който ще се извършва добив и транжиране на месо; за приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт (включително закупуване на необходимото оборудване), в който ще се извършва добив и транжиране на месо; за закупуване на мобилен кланичен пункт, в който ще се извършва добив и транжиране на месо.

За допустими по схемата се считат разходите за изграждане на кланичен пункт с хладилно оборудване; приспособяване на съществуваща сграда за целите на кланичен пункт; изграждане на площадка за позициониране на мобилни фургони и хладилни съоръжения с и без осигурена електрическа и ВИК инсталации и/или съоръжения за опазване на околната среда; закупуване на технологично оборудване свързано с дейностите по добив и транжиране на месо в кланичния пункт и хладилно оборудване; закупуване на мобилен кланичен пункт с хладилно оборудване.

ДФ „Земеделие” предоставя помощта след доказване целево изпълнение на инвестицията и подаване на заявление за изплащане на помощта, придружено с 9 документа.

Това са: Удостоверение за регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните;

Разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и пълни банкови извлечения от деня на извършване на плащанията, доказващи плащане от страна на ползвателя на помощта);

Протокол от извършена проверка от ДФ „Земеделие” за изпълнение на инвестицията;

Копие от Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация – в случаите на строителство;

Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията на стойност най-малко равна на предоставената държавна помощ в полза на ДФ „Земеделие“ и копие от квитанция/платежно нареждане за платена застрахователна премия;

Копие от документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка, чийто титуляр е ползвателят;

Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициера за всеки обект на инвестицията;

Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба;

Декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по други национални и/или европейски програми;

След представяне на документите сумата на помощта се превежда по банкова сметка на ползвателя.

Leave a Comment