Спират за 1 година помощите за деца при неоправдани отсъствия

дете на колелоПолучаването на месечни социални помощи ще се обвърже с редовното посещение на детска градина или училище. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството. Новите разпоредби са във връзка с приетите изменения в законодателството.

Според промените, ако деца от предучилищна възраст са отсъствали 3 дни без уважителни причини от детска градина или учениците са имали 5 и повече неизвинени отсъствия за 1 месец, помощите се спират за една година. Помощта ще се прекратява, считано от първо число на месеца, който е посочен в информацията от Министерство на образованието и науката. Еднократната годишна помощ от 250 лева за дете пък ще се изплаща на два пъти – в началото на първия и в началото на втория учебен срок.

Във връзка с преустановяването на дейността на Министерството на здравеопазването по издаването на разрешения за лечение в чужбина, закриването на „Фонд за лечение на деца“ и преминаването на съответните дейности към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), считано от 1 април 2019 г. се актуализира механизмът за подпомагане на правоимащите лица за покриване на съответните дневни и квартирни разходи. С промяната се продължава установената дългогодишна практика тези хора да получават съответната финансова помощ от държавата, свързана с разрешаването на здравословен проблем – в случая вече от НЗОК и от Министерството на труда и социалната политика.

Leave a Comment