Търпеливо очакваната мярка 16.1 за иновации в земеделието вече е скроена

Оперативните групи, които ще изпълняват проектите, ще се състоят от земеделец, учен, консултант, еколог
Бюджетът е 39 млн. лв.
Проектите ще се изпълняват най-късно до септември 2023 г.

vue generale pivot 20Очакваната от поне три години мярка 16.1 вече е скроена. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения. Насоките могат да се обсъждат до 26 август. 

Подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ е насочена към създаването на оперативни групи, които трябва да изпълняват конкретен иновативен проект. Ще се подкрепят проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики.

Участници в групите

В оперативните групи трябва да участва задължително поне един земеделски производител. Те могат да включват представители на научни институти или опитни станции, висши училища в сферата на селското и горско стопанство, МСП в областта на преработката на храни, консултантски организации в областта на селското стопанство или храните, както и неправителствени организации с предмет на дейност в областта на селското и горско стопанство, опазване на околната среда или водите.

Една от най-важните цели е да се пренесат постигнатите знания и иновации в по-широката практика и по този начин за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на земеделците и преработвателите. 

Бюджет и разходи

Бюджетът на подмярка 16.1 е 39 116 000 лв. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат, за един проект по процедурата е 880 110 лв. 

Разходите са разделени в три  групи: Преки текущи; Преки неинвестиционни разходи; Преки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект. 

Първа група: Максималният размер на допустимите разходи за един проект за текущи разходи за сътрудничество е 68 453 лв. за всяка календарна година на изпълнение на проекта. С тези средства ще се финансират възнаграждения, здравни и осигурителни вноски – за лица, изпълняващи дейности, свързани с функционирането на оперативната група; наем на един офис за дейностите за осъществяване на сътрудничеството; закупуване на офис оборудване; канцеларски материали; командировки на лицата, изпълняващи дейности, свързани с функционирането на оперативната група; ток, вода, интернет и телефон за офиса.

Втора група: Преките неинвестиционни разходи са за възнаграждения за лица, които участват в изпълнението на проекта и са наети на трудово или на служебно правоотношение от член на оперативната група; разходи за командировки за екипа на оперативната група във връзка с изпълнение на проекта; разходи за предоставени от членовете на Оперативната група за нуждите по проекта – земеделска техника, машини, сгради, оборудване и земеделски площи; разходи за закупуване на препарати, торове, семена, посевен и посадъчен материал, фуражи и медикаменти; разходи за услуги – проучвания, анализи, изследвания, проучвания за осъществимост, тестове, както и други дейности свързани с проекта; разходи за наем и аренда на земеделски площи и сгради за нуждите на проекта; разходи за участие на екипа на оперативната група в дейности за популяризиране на резултатите от иновативния проект, включително чрез мрежата на ЕПИ на ЕК; разходи за създаване и поддържане на интернет страница на оперативната група във връзка с изпълнение на проекта; разходи за разпространение на резултатите от проекта, съгласно описаните в проектното предложение форми и методи, като например: създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио и телевизионни медии, свързани с популяризиране на проекта, провеждане на информационни събития, отпечатване на брошури, материали за обучение, включително ръководства за прилагане на иновативните решения в практиката, и други печатни материали,  свързани с разпространение на резултатите от проекта.

Разходите от първите две групи се финансират 100%.

Трета група: Преки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект са софтуер и право на ползване на софтуер; компютри и периферни устройства за тях; мобилни устройства – таблети и дронове; дигитални устройства; специфично оборудване и/или апаратура, която е обоснована, като ключова за изпълнение на целите по проекта.

Разходите от третата група се финансират до 60%.

Важно особеност в насоките е, че не се поощрява реализирането на приходи в процеса на изпълнение на проекта. Записано е, че за проекти с включени допустими разходи, покоито надвишават 100 000 евро и при които в периода на изпълнение са генерирани нетни приходи, финансовата помощ се намалява с размера на нетните приходи, най-късно при окончателното искане за плащане.

По-конкретно за участниците

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като участниците в групата сключват договор за дружество по чл. 357 от ЗЗД.

Членовете на оперативната група, които учредяват дружество, могат да бъдат само земеделски стопани регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г.; научни институти или Държавно предприятие „Научно – производствен център (опитни станции, преди промяна в Закона за селскостопанска академия, обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г.), които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или биотехнологиите или хранителните технологии, и които са организации по чл. 6 от Закона за Селскостопанската академия или по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките; висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на селското или горското стопанство, опазване на околната среда или водите; микро-, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон с дейности, свързани с преработката на селскостопански продукти; еднолични търговци и юридически лица с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните и Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Членовете в оперативната група могат да участват в повече от една оперативна група, която представя проектно предложение в една процедура чрез подбор, в случай, че участват с различен екип във всяка оперативна група.

Не могат да бъдат членове на оперативната група осъдени по определени членове на Наказателния кодекс, както у нас, така и в ЕС или трета страна. Членовете не трябва да имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски или други задължения към държавата или към общината по седалището на кандидата. Не трябва да са обявени в несъстоятелност, не трябва да са създали изкуствени условия и т.н.

Дейностите по иновативния проект се изпълняват в срок до 36 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 01 септември 2023 г.

Що е иновация?

Насоките дефинират и какво е иновация. А именно: „Иновацията е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална или екологична ефективност.“

Оценяване на проектите

Прави впечатление, че при оценяването на проектите най-много точки – до 55 от максимален бал от 100 точки, ще бъдат дадени за „Прилагане на интерактивния подход и приложимост на резултатите от иновативния проект за първичното производство на земеделска продукция или преработката“. 

Ако оперативната група разполага с по-значителен финансов ресурс, така че да плати до 75% от текущи разходи за първа година, тя ще бъде стимулирана с 5 точки при оценяването, докато оперативна група, която може да покрие 25% от същите разходи, ще получи 1 точка. 

Само с 5 точки се стимулират проекти, насочени към екологични производствени технологии и производства или свързани с дейности по устойчиво управление на водите. 

Компетентността на участниците в оперативната група се оценява с максимум 10 точки. 

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 26.08.2019 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Leave a Comment