Готвени промени в Наредба 44 биха улеснили корупционните практики

Пчелари против норматив: Не може да има ограда при горски пчелини

пчелни кошери от био фермата на ВладоПчелари се обявиха против подготвяни промени в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти, които касаят тяхната дейност. Наредбата, която е публикувана за пръв път през 2006 г., вече е променяна 15 пъти.

В новия проект се предлага да се създаде чл. 4б. Той изисква постоянните пчелини да разполагат с ограда, да има поставена информационна табела, съдържаща данни за идентификация на обекта и да е снабден постоянно с вода.

Браншът пита как може да огради пчелин, който е в горска територия, след като това изискване влиза в противоречие със Закона за горите. В чл. 145 на закона е посочено, че: „В имотите в горските територии не може да се извършва ограждане или други действия, които ограничават свободното придвижване на хора, диви животни и води, с изключение на имоти, за които това е предвидено в нормативен или административен акт.“

Относно водоснабдяването на пчелините, браншът иска да се уточни какъв вид водоснабдяване е визирано. Дали водоизточникът да е постоянен и ако е – повърхностен ли да е или подземен? Да е свързан с водопроводната мрежа на населеното място ли или може да е съд с определена вместимост на място в животновъдният обект, в който водата да се доставя с мобилна водоноска?

Подобни неясноти могат да предизвикат тежки последствия при пчелини извън населените места. Нещо повече. Твърде общото изискване за водоснабдяването би довело до свободното интерпретиране на институциите, упражняващи контрола по спазването на тази наредба. Свободната интерпретация води до изкуственото създаване на условия за корупционни практики. По този начин би настъпил хаос и огромна липса в опрашителната дейност, от която зависи биоразнообразието в природата и голяма част от храната на човека, посочват от бранша.

Започа пчеларите предлагат целият нов член 4б да отпадне или да се редактира адекватно.

Те отбелязват още, че за пореден път се готвят промени в нормативни актове на земеделското министерство, които въпреки че засягат пряко бранша, са написани без негово участие.

Leave a Comment