Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Могат да кандидатстват висши училища, звена от Селскостопанска академия, професионални гимназии и центрове за обучения. Максималната стойност на проект е 1 млн. евро

2681Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване от Програмата.

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания и информация в областта на селското и горското стопанство.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15 646 400 лв.

По процедурата ще се подкрепят проектни предложения за курсове за обучения и семинари, представени от висши училища, професионални гимназии и центрове за професионално обучение. Проекти предложения за семинари могат да подават и научните институти, както и Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по чл. 6, ал. 2 от Закона за Селскостопанска академия или опитни станции, създадени съгласно Закона за Българската академия на науките.

Проектите по процедурата се изпълняват на територията на Република България. Дейностите по проектите трябва де се изпълнят в срок до 24 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 15 юни 2023 г.

Максималният размер на финансовата помощ за проектно предложение за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

По процедурата се подпомагат проекти, включващи курсове за обучение за земеделски стопани и горски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат с продължителност 150 или 30 учебни часа, както и специализирани курсове с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Допустими за подпомагане са и проектни предложения  за семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителността  от 8 или 18 учебни часа.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на стандартни разходи за всяка допустима дейност, изчислени от Университета за национално и световно стопанство по Методиката за изчисление на стандартните разходи, която е представена в Приложение № 17 към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Методиката е публикувана на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 22.08.2019 г. чрез ИСУН2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

 

 

 

Leave a Comment