Средната заплата в земеделието през април-юни в област Пловдив е 812 лв.

Средната брутна заплата в сектор Селско, горско и рибно стопанство през второто тримесечие на 2019 г. в област Пловдив е 812 лв. През първото тримесечие на тази година тя е била 771 лв., а през април-юни 2018 г. – 737 лв., съобщава Териториалното статистическо бюро в Пловдив.

Средна брутна месечна работна заплата по области

заплати 2019 по областиСредната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за април 2019 г. е 1 108 лв., за май – 1 090 лв. и за юни – 1 082 лева. През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%, като достига 1 093 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Строителство“ – с 15.6%, „Други дейности“ – с 11.9% и „Образование“ – с 9.1%.

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.9% спрямо второто тримесечие на 2018 г., като най-голямо е увеличението в „Други дейности“ – с 35.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 23.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 14.2%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 554 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 990 лв. и „Добивна промишленост“ – 1 621 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 678 лв., „Административни и спомагателни дейности“ – 755 лева и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 812 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през второто тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 13.3%, а в частния сектор – с 10.1%.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 г. Пловдивска област заема седмо място сред 28-те области в страната.

 

Leave a Comment