Фермите с птици и свине изпревариха по икономически потенциал полските култури

Икономическият размер на зеленчуковите ферми е над 3 пъти по-голям от този при трайните насаждения

Фермите за отглеждане на свине и птици изненадващо са № 1 по среден икономически размер на стопанството към 2016 г. По сметки на Института по аграрна икономика (ИАИ) той се измерва на 53 390 евро на стопанство при 18 787 евро средно за страната. Ако към 2010 г. с най-висок потенциал са били стопанствата, които се занимават с производство на полски култури, то към 2016 г. точно те изостават на второ място със среден икономически размер от 48 760 евро. Данните са малка част от SWOT анализа на ИАИ, извършен по поръчка на МЗХГ, с цел да се подготви възможно най-правилния стратегически план за средващия програмен период, който започва от 2021 г.

Интересно при предприятията за свине и птици е тяхната изключителна разслоеност – от неголям брой големи и огромни ферми до множество дребни производители.

1

Ако през 2007 г. специализираните стопанства са били 58,4 на сто от всички стопанства, то през 2016 г. те вече са към три четвърти от всички ферми или 73,8%.

С почти най-нисък икономически размер са стопанствата с трайни насаждения. Тяхната средна стойност е 4 089 евро. Въпреки че като сектор плодовете вървят заедно със зеленчуците, трайните насаждения са с 3 пъти по-нисък икономически размер от зеленчуковите градини. Това, според авторите на анализа, се дължи на отглеждането на високодоходни зеленчуци, макар и върху малки по размер площи. Докато при трайните насаждения липсва гъвкавост поради естеството на културите, а и интензификацията не е на достатъчно добро равнище.

С най-нисък икономически размер в страната са смесените животновъдни стопанства. Той се равнява на 2 049 евро.

Друго наблюдение на икономистите е свързано с еволюцията на стопанствата по юридически статут.

През 2007 г. физическите лица, заети със земеделие, са били 476 956 на брой. 10 години по-късно те вече са се стопили до 175 209. Тези земеделски производители обработват общо 1 169 657 хектара.

Времето е работило в ползва на търговски дружества. През 2007 г. те са наброявали 1 763, а през 2016 г. техният брой достига 6 322. Ако през 200 7 г. те са обработвали 522 559 ха, то 10 години след това заетата от тях земя достига до 1 536 373 ха.

При кооперациите се забелязва понижаване както на броя им, така и на използваната земеделска площ. През 2016 г. кооперациите са общо 767 на брой и стопанисват 510 698 ха.

Сдруженията са най-слабо представени в земеделието. Те наброяват 258 и използват 37 359 ха.

 

Leave a Comment