Земеделците получават помощ за газьол според индивидуалната си квота и нито лев повече

BASF -->
Описът на фактурите се представя и на електронен носител по предварително зададен формат

корейски трактор KIOTI RX6010Земеделските стопани получават помощ от акцизната ставка за използвания за производството газьол според индивидуалната им квота. Дори и да имат фактури, с които доказват, че са изразходили по-големи количества горива, горницата не се подпомага. Това е записано в указанията, които МЗХГ публикува относно кандидатстването за държавната помощ.

Срокът, определен за кандидатстване, е от 9-и до 27 септември.

Когато производителите кандидатстват за помощта, видът и площите на културите, съответно видът и броят на животните, се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни. За видовете и категории селскостопански животни, неподлежащи на подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни, информация (по отношение на броя) се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 г., който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява (автоматично от модула за прием на заявления) в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Операторът в Общинската земеделска служба (ОСЗ), който приема заявлението, зарежда в системата опис на фактурите под формата на файл, с предварително зададен формат. Количеството газьол се изчислява автоматично от системата като сбор от литрите въведени с файла.

Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно приложение в Методиката за определяне на  индивидуалните годишни квоти. Така например на производителите на житни и маслодайна рапица (оризът кой знай защо не е включен никъде – б.р.) им се полага по 76,6 литра газьол на хектар, за царевица и цвекло нормата е 81,4 литра, за зърнено-бобови – 57,4 литра, за зеленчуци като домати, пипер, краставици, патладжани, както и за семкови и костилкови овощни култури е 157 л/ха. Най-ниска е ставката за площи под угар – 29 литра.

Закупуването на газьола се доказва с фактури. Фактурите следва да бъдат издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:

ОСА=ОРП/∑ИГКи,

където: ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол; ОРП е общият размер на държавната помощ; ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол е равна на частното от общия размер на държавната помощ и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година.

Отстъпката не може да надвишава разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.

За участие в схемата земеделският стопанин подава заявление по образец в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури (по образец) за закупен газьол и удостоверение за наличие или липса на задължения. Описът на фактури се представя и на електронен носител по предварително зададен формат.

За допустими/приемливи разходи се считат разходите за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Земеделските стопани са задължени да заплатят минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.

Leave a Comment