8 коментара на Светлана Боянова за условията по мярката за иномации 16.1

Осем коментара по условията за кандидатстваме по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., изпрати към земеделското министерство Светлана Боянова, председател на Сдружение „Институт за агростратегии и иновации“. Срокът за обсъждане на Насоките бе до 26 август 2019 г., днес коментарите бяха препратени и към медиите. 

Най-общо за подмярка 16.1

Подмярка 16.1 е насочена към създаването на оперативни групи, които трябва да изпълняват конкретен иновативен проект. Ще се подкрепят проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики.

В оперативните групи трябва да участва задължително поне един земеделски производител. Те могат да включват представители на научни институти или опитни станции, висши училища в сферата на селското и горско стопанство, МСП в областта на преработката на храни, консултантски организации в областта на селското стопанство или храните, както и неправителствени организации с предмет на дейност в областта на селското и горско стопанство, опазване на околната среда или водите.

Бюджетът на подмярка 16.1 е 39 116 000 лв. Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат, за един проект по процедурата е 880 110 лв.

Разходите са разделени в три  групи: Преки текущи; Преки неинвестиционни разходи; Преки разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект.

Предложенията на председателя на ИАИ

Светлана Боянова предлага да отпаднеСветлана Боянова изискването разширяване на оперативната група да бъде обявявано предварително, а също така и разширяването да бъде свързано само с увеличаване на броя на членовете земеделски производители. Това противоречи на ПРСР 2014-2020 г. и следва да отпадне, счита председателя на ИАИ. Причината е, че е трудно на етап кандидатстване да бъде установено дали в процеса на изпълнение на проекта оперативната група ще има нужда от включване на нови членове, както и какви да са новите членове. Поставянето на ограничения относно разширяването на състава на оперативната група може да доведе до неуспешното прилагане на мярката.

Втората забележка е, че в проекта на Насоки липсва определение/дефиниция за „интерактивен/ иновативен подход”. Съгласно т. 15 от Условията за кандидатстване, приоритет ще се дава на иновативни проекти, които прилагат интерактивен подход. Никъде обаче в Условията за кандидатстване не се посочва какво всъщност представлява този подход.

Третият коментар предлага по т.14.1.4 размерът на преките разходи, необходими за изпълнение на иновативния проект, да бъдат ограничени до 20 на сто от максималния размер на общите допустими разходи за един проект, определени в т.9.1.

Четвъртото предложение е да отпадне ограничението допустимите разходи за услуги – проучвания, анализи, изследвания, проучвания за осъществимост, тестове, както и други дейности свързани с проекта, да са в размер на 2%. „Определянето на подобни лимити, които в зависимост от вида иновация могат да се окажат крайно недостатъчни, ще възпрепятстват оперативните групи да постигат един от очакваните резултати от подпомагането по подмярката, свързан с  ускоряването на трансфера на знания и иновации в практиката“, се казва в становището по насоките.

Петият коментар е свързан със заложените, отново 2 на сто разходи, за разпространение на резултатите от проекта в комбинация с определянето на максимални стойности за отделните видове разходи. „Определянето на подобни лимити в комбинация би възпрепятствал оперативните групи да постигат един от очакваните резултати от подпомагането по подмярката, свързан с  ускоряването на трансфера на знания и иновации в практиката.“ Популяризиране и разпространение на резултатите от проекта не може да бъде постигнато при определението на заложените лимити, вземайки предвид пазарните цени на дейностите, попадащи в тази категория разходи. Предложението е въпросните разходи да са в размер до 5 (10) на сто от размера на общите допустими разходи по проекта, за всяка една година от изпълнението на проекта.

Шестото предложение е разходите за придобиването на компютърен софтуер или развитието на компютърен софтуер да бъдат ограничени до 20 на сто от максималния размер на общите допустими разходи за един проект.

Седмият коментар твърде, че има неяснота по следните текстове в Условията за кандидатстване: „Когато член на оперативната група е възложител по ЗОП и всички процедури за избор на изпълнител се провеждат общо за оперативната група от един от партньорите, изборът на изпълнител следва да се извършва по реда на ЗОП.“ И: „Когато изборът на изпълнители се извършва от различни членове на ОГ, членовете, които са възложители съгласно чл. 5 от ЗОП извършва избора при спазване на закона, а останалите членове по реда на ПМС 160.“

Осмото предложение е да се уточни по какъв начин ще се установява пазарната стойност на разходите за компютърен софтуер.

Leave a Comment