Нова наредба ще въведе ред за грижите по здравето на горите

гора през есентаЛесозащитните станции (ЛЗС) ще са отговорни за здравето на горите. Те ще са натоварени със задълженията да изготвят прогнози за нападение от болести, вредители и други повреди. Там ще се определя необходимостта от лесозащитни мероприятия. Експерти от ЛЗС ще консултират държавните предприятия, общините и частните собственици на гори за растителнозащитните действия, които трябва да се извършат. Тяхно е задължението за мониторинг, както и за контролиране на третиранията по въздух. От ЛЗС ще се издават удостоверения за здравословното състояние на посадъчния материал в горските разсадници. Това е записано в проекта на новата Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди. Тя ще замени Наредба № 12 от 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.

Новият норматив предвижда създаването на консултативен орган – Национална комисия по лесозащита (НКЛЗ). Той ще заседава поне веднъж годишно и в него ще участват представители на земеделското и екоминистерството, на Изпълнителната агенция по горите, БАБХ, Института за гората при БАН и Лесотехническия университет. Комисията ще изготвя становище по годишните отчети на ЛЗС за проведените лесозащитни мероприятия. Тя ще прави предложения за разработване на нормативни актове, ще предлага мерки при възникване на каламитет или епифитотия. В случай на извънредна ситуация заради дадена болест или неприятел земеделският министър ще има задължението да осигури финансиране.

Собствениците на гори ще имат задълженията да провеждат наблюдение и да сигнализират за установени болести, вредители и други повреди в горите; да обследват владенията си за вредители, да изпълняват предписаните лесозащитни мерки, както и да провеждат растителна защита, когато се налага. Те могат да възложат отговорностите си на държавните горски предприятия или на лесозащитните станции.

Проектът на наредба обръща сериозно внимание на мониторинга за здравето на горите. При установяване на вредители се провеждат не само растителнозащитни действия, но също така се обръща внимание и на биологичните мерки, които включват намножаване на естествените антагонисти на съответния вредител на нападнати територии.

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) ще създаде и поддържа информационна система с база данни за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, съдържаща информация за сигнали, резултати от лесопатологично обследване, предписания, необходими продукти за растителна защита, отчети за изпълнени мероприятия и други.

Leave a Comment