Земеделци и животновъди разполагат с още 8 дни да заявят помощ за горива

оран, тракторСледващия петък, 27 септември, изтича срокът подаване на заявления за ползване на отстъпката от акциза на горивата, които са употребени през 2018 г. в земеделските стопанства. Кандидатите разполагат с 8 работни дни, включително днес, да кандидатстват в общинските служби по земеделие. За тази държавна помощ е определен бюджет от 84 млн. лв., заложен в националната сметка за тази година.

Когато производителите кандидатстват за помощта, видът и площите на културите, съответно видът и броят на животните, се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни. За видовете и категории селскостопански животни, неподлежащи на подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни, информация (по отношение на броя) се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 г., който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява (автоматично от модула за прием на заявления) в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Операторът в Общинската земеделска служба (ОСЗ), който приема заявлението, зарежда в системата опис на фактурите под формата на файл с предварително зададен формат. Количеството газьол се изчислява автоматично от системата като сбор от литрите въведени с файла.

Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно приложение в Методиката за определяне на  индивидуалните годишни квоти. Така например на производителите на житни и маслодайна рапица им се полага по 76,6 литра газьол на хектар, за царевица и цвекло нормата е 81,4 литра, за зърнено-бобови – 57,4 литра, за зеленчуци като домати, пипер, краставици, патладжани, както и за семкови и костилкови овощни култури е 157 л/ха. Най-ниска е ставката за площи под угар – 29 литра.

Закупуването на газьола се доказва с фактури. Фактурите следва да бъдат издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта.

 

Leave a Comment