Обнародвани са нормативни промени, които касаят МИГ и кандидатите по лозаро-винарската програма

В днешния брой 74-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани изменения в Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Промените касаят местните инициативни групи (МИГ), които са основни бенефициенти по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“.
Новите, по-ниски разходи, могат да се видят в Приложение №1а към чл. 6я, ал. 2:
СПИСЪК С ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ И ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕТО
НА ДЕЙНОСТИТЕ
Дейност
Описание на дейността
Мерна единица
Количество
Единична
цена в левове
без ДДС
Единична
цена в левове
с ДДС
Документи за отчитане
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
1
Работна/информационна среща
Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници – кафе-пауза, наем на зала
брой
1
152
182
Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.
2
Информационни срещи/семинари
Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници – кафе-пауза, наем на зала
брой
1
242
291
Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.
3
Информационни конференции
Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници – кафе-пауза, наем на зала, техническо обезпечаване на събитието
брой
1
582
698
Списък на участниците, информационни материали и протоколи от проведени срещи, снимки и др.
4
Създаване на електронна страница
Създаване на електронна страница
брой
1
525
630
Адрес на създадената електронна страница
5
Поддържане на електронна страница
Поддържане на електронна страница
месец
1
74
89
Доклад от лицето, извършило поддръжката, и адрес на електронната страница
6
Публикация в регионални медии
Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии, като съдържанието на публикацията във вестници е до 3 страници А4
брой
1
300
360
Копия от публикации
7
Излъчване в регионални медии
Предоставяне на информация за проекта чрез регионални медии
минута
1
94
113
Сертификати за излъчване
8
Обучение
Провеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор
(за най-малко десет участници)
брой
1
596
715
Списък на участниците (минимум десет участници), материали от обучението, доклад от лектора, снимки
9
Обучение
Провеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор
(за най-малко двадесет участници)
брой
1
872
1046
Списък на участниците (минимум двадесет участници), материали от обучението, доклад от лектора, снимки
10
Проучване и анализ
Извършване на проучване и анализ на територията
брой
1
3909
4691
Изготвен анализ/проучване и доклад от изпълнителя
11
Извършване на експертна работа
Външни услуги, свързани с прилагането на стратегията
човекоден
1
149
179
Договор и доклад за извършената работа
12
Извършване на експертна работа
Оценка на проекти
оценен проект от 1 оценител
1
149
179
Договор и доклад за извършената работа
13
Извършване на преводи
Извършване на писмени преводи
страница
1
16
19
Преведени материали
14
Извършване на преводи
Извършване на устни преводи
час
1
57
68
Договор и доклад за извършената работа
В Преходните и заключителни разпоредби се променят и крайният срок за  заявяване на авансови плащания по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2019 г. От 31 юли, както е записано в наредба 6, която касае Програмата, срокът се удължава до 4 октомври.

Leave a Comment