Паленето на стърнища е закононарушение и ДФЗ може да редуцира до 100 % субсидиите (допълнена)

пожар, палене на стърнище, огънПаленето на стърнища и растителни остатъци върху земеделски земи е забранено от няколко закона у нас, предупреждават от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по повод зачестилите сигнали на пострадали стопани в следствие на незаконните действия на недобросъвестни фермери, които палят стърнища.

Най-сериозната санкция за фермерите, които палят стърнища, е свързана с отнемането на субсидиите при подобно нарушение.

Съгласно Европейското и националното право, земеделските стопани са длъжни да спазват правилата на Кръстосаното съответствие, за да се получава пълният размер на субсидията.

Част от тях е Националният стандарт за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 6), свързан с „Поддържане на нивото на органични вещества в почвата“, който забранява изгарянето на стърнищата. Държавен фонд „Земеделие“ има правото да направи редукция на субсидиите, която е индивидуална за всеки отделен случай на неспазване и може да достигне 100% (съгласно МЕТОДИКАТА за прилагане на Кръстосаното съответствие в България на МЗХГ- консолидирана версия към 09.08.2019 г.). Намаление на плащанията има по всички схеми и мерки за директно финансиране – от СЕПП до мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Малко по-късно от Министерството на земеделието, храните и горите изпратиха съобщение, в което се казва, че „Съгласно изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние е между 1% и 5% от размера на всички директни плащания, на които бенефициентът има право. Конкретният процент се определя в зависимост от тежестта на нарушението. В случаите на повторно неспазване процентът се завишава на 15%, а в случай на умишлено несъответствие може да се достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.“

Предвидените санкции по Закона за опазване на земеделските земи, който категорично забранява паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи, предвиждат санкцията за първо нарушение да е от 1 500 до 6 000 лв., а при повторно става от 2 000 до 12 000 лв.

По Закона за опазване на околната среда всички юридически, физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в обработваните от тях поземлени имоти. За нарушения екоминистерството налага глоби за физически лица от 100 до 6 000 лв., за юридически лица и еднолични търговци от 1 000 до 20 000 лв.

По закона за МВР глобите на органите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ са от 200 до 2 000 лв.

АЗПБ вече е сезирала Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“ с апел за завишаване на контрола и проверките, както и за прилагането на всички законоустановени строги мерки и санкции. От Асоциацията опровергават също така всякакви спекулации, че паленето на стърнищата в земеделските земи е позволено, поради проблемите с Африканската чума по свинете у нас.

От асоциацията призовават фермерите, които се притесняват лично да подадат сигнал за подпалвачи, да се обръщат към нея, за да може организацията да сигнализира контролните органи.

 

Leave a Comment