Отново публикуваха насоки за мярка 16.1. Животновъдните проекти са с гарантиран бюджет

agriculture-israelЗа втори път МЗХГ публикува насоките и условията за кандидатстване по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“. Средствата по 16.1 ще осигурят подкрепа за функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост.

Бюджетът по подмярката е 39 116 000 лв., като 10% от него – 3 911 600 лв. са гарантирани за проекти, насочени към превенция и подобряване на здравословно състояние на животните в земеделските стопанства във връзка с  необходимостта от преодоляване на последиците от усложнена епизоотична обстановка в животновъднит стопанства в страната. 

В условията за кандидатстване са очертани 5 приоритета, а именно:

Приоритет 1 „Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони“:

 • Област с поставен акцент 1Б „Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели“;
 1. Приоритет 2 „Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите“

2.1. Област с поставен акцент 2А „Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство“;

 1. Приоритет 3 „Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство“:
  • Област с поставен акцент 3А „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации“.
 2. Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“:
  • Област с поставен акцент 4А „Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти“;
  • Област с поставен акцент 4Б „Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите“;
  • Област с поставен акцент 4В „Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им“
 3. Приоритет 5 „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство“:
  • Област с поставен акцент 5А „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство“;
  • Област с поставен акцент 5Б „Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост“
  • Област с поставен акцент 5В „Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката“;
  • Област с поставен акцент 5Г „Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство“;

Област с поставен акцент 5Д „Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство“.

С цел идентифициране на дейностите, насочени към иновации по подмярката в ПРСР 2014-2020 година е включено следното определение за иновация: „Иновацията е разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална или екологична ефективност“. 

По процедурата ще се подкрепят проектни предложения, представени от оперативни групи представляващи сдружения, сформирани по реда на Закона за задълженията и договорите. Оперативните групи следва да бъдат сформирани от минимум два субекта, които са лица или организации от следните видове:

 • Земеделски стопани;
 • МСП в областта на преработката на храни;
 • Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките;
 • Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления  „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“;
 • Неправителствени организации с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на околната среда или в областта на водите;
 • Консултантска организация с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните.

Участието на земеделските стопани и представителите на науката в оперативната група е задължително. 

Дейностите по иновативния проект се изпълняват в срок до три години от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 01 септември 2023 г.

Leave a Comment