Още един зам.-директор и реорганизация в Агенцията по горите

силен вятър в гораОще един зам.-директор и сериозна реорганизация в Изпълнителната агенция по горите са предвидени с промени в Устройствения правилник, публикувани за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ. Ще се променят наименованието, структурата и числеността в някои дирекции, ще се закрие създадената през 2018 г. дирекция Инвентаризация и планиране“, чиито 11 служители ще се влеят в дирекция „Промени в горските територии“. Последната ще има ново наименование – „Горски територии“. Реорганизацията в ИАГ няма да наложи увеличаване на общата численост на персонала, се посочва в мотивите на министър Десислава Танева.

В постановлението за изменение на Устройствения правилник на ИАГ се предлага дирекциите „Контрол по опазване на горските територии“ и „Ловно стопанство“, както и служители от териториалните структури, да се обединят в нова дирекция „Ловно стопанство и опазване на горите“, с което ще се постигне оптимизация на работния процес и по-ефективен контрол.

Дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ ще се нарича „Горско стопанство“. В нея ще се включат експертите и функциите на настоящата дирекция „Наука и международна дейност“.

По отношение на общата администрация се предвижда преструктуриране на две от трите дирекции, като дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ ще стане „Правно-административни дейности“, като ще поеме и функциите на дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“. В същото време се предлага функциите по изготвяне и обявяване на обществени поръчки, както и изготвянето на договори за учредяване на вещни права върху имоти в горски територии да бъдат прехвърлени на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

Leave a Comment