При 35 приема по ПРСР досега нито веднъж ДФЗ не е спазил срока за одобрение

Десислава ТаневаПрез този програмен период до момента от земеделското министерство са обявили 35 приема по мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. „За всички обявени приеми на проектни предложения, обработвани в Централно управление на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ), не е спазен нормативно определеният срок за обработка.“ Това е част от отговора, който земеделският министър Десислава Танева е предоставила писмено на въпрос, отправен от депутати.

В дирекция „Прилагане на мерките за развитие на селските райони“ (ПМРСР) работят 98 души персонал, а в дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР“ са 99. Броят е определен в Устройствения правилник на фонда, отговаря на друг въпрос министърът.

Според постъпилите проекти броят на оценителните комисии варира.

На въпроса дали посоченият брой служители е достатъчен, за да се обработят в срок подадените проекти, молбите за анекси, тръжните процедури, кореспонденции, заявки за плащане и др., Танева посочва, че е променен редът за кандидатстване – вече е чрез ИСУН, както и процедурата предхождаща кандидатстването. Това е наложило изменения в правилниците и повторна акредитация, което е станало причина за забавянията.

На останалите въпроси министърът отговаря, че не е предвидено преструктуриране, нито оптимизация на състава, както и анализ за натовареността на служителите на ДФ „Земеделие“.

 

 

Leave a Comment