Игрите по мярка 6.1: 1100 проекта на млади фермери са отхвърлени след проверки

млад фермерГодишният доклад за 2018 г. за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони разкрива динамиката на цифрите, особено когато става дума за проекти на млади фермери по подмярка 6.1. От една страна хронологията показва изключително бавната скорост, с която от ДФ „Земеделие“ са разглеждали и проверявали проектите на младите, от друга – огромното шкартиране на кандидатите.

Цифрите показват, че при първия прием по подмярка 6.1 през 2015 г. са приети 2572 заявления. През 2016 г. са сключени 1355 договора за финансова помощ от 33,9 млн. евро. По-късно 51 договора са анулирани и договорираната помощ пада на 32,6 млн. евро.

През 2017 г. фонд „Земеделие“ е успял да сключи още 28 договора по приема от 2015-а, но от тях 21 са анулирани. През 2018 г. са подписани нови 12 договора. В края на 2018 г. все още са се обработвали 10 проекта.

Към 31.12.2017 г. анулираните договори са 25, а оттеглените заявления за подпомагане от кандидатите са 147. На база извършените проверки са отхвърлени 1 110 заявления за подпомагане, пише в доклада.

В него се посочва още, че 51.4% от проектите и публичните средства по подмярката са относими към сектор „Растениевъдство”, 33.94% към сектор „Животновъдство”, 14.66% са относими към смесени стопанства, развиващи дейността си и в двата сектора.

От действащите 1323 договори по подмярката, 546 са сключени от жени, като 26 от тях са ЮЛ, собственост на жени. Това означава, че 41,13% от подпомагането е насочено към жени.

През 2018 г. е проведен втори прием по подмярката, по който са приети 1658 заявления за подпомагане на обща стойност 41,4 млн. евро, по които към 31.12.2018 г. няма подписани договори.

Съгласно т. 19.2 от ПРСР 2014-2020 финансовите средства за второто плащане за бенефициенти, изпълняващи договори по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 следва да бъдат отнесени към бюджета на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 20142020 г. В бюджета на същата са резервирани финансови средства за ангажименти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г. в размер на около 19 000 000 евро. Поради тази причина предвиденият бюджет за приемът, проведен през 2018 г. по под мярка 6.1, е в размер на 22 500 000 евро.

Leave a Comment