Над 60% от бюджета на мярка 1.1 е за обучения за биосигурност във фермите

Ще има и специализирани курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска или горска техника

овцефермаПодмярка 1.1, чрез която фермерите без специализирано земеделско, горско или ветеринарно образование, получават възможност за краткосрочно обучение, е пред старт – публикуван е проект на насоки. В повторно публикувания проект за кандидатстване по 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ се съобщава, че бюджетът при този прием ще е в размер на 9 646 400,00 лв. От общата сума е фиксиран целеви бюджет от 6 млн. лв. за курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството. Като обучител в тази сфера може да кандидатства и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

По процедурата ще се подкрепят проектни предложения за курсове за обучения и семинари, представени от висши училища, професионални гимназии и центрове за професионално обучение. Проекти предложения за семинари могат да подават и научните институти, както и Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по чл. 6, ал. 2 от Закона за Селскостопанска академия или опитни станции, създадени съгласно Закона за Българската академия на науките.

Дейностите по проектите трябва де се изпълнят в срок до 36 месеца от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от 15 юни 2023 г.

Максималният размер на финансовата помощ за проектно предложение за един проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

По процедурата се подпомагат проекти, включващи курсове за обучение за земеделски стопани и горски стопани и заетите лица в техните стопанства, които могат да бъдат с продължителност 150 или 30 учебни часа, както и специализирани курсове с минимална продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Допустими за подпомагане са и проектни предложения за семинари за горски стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителността от 8 или 18 учебни часа.

Предвид усложнената обстановка в страната, свързана с разпространената африканска чума по свинете е предвиден целеви бюджет по процедурата за цитираните по–горе дейности, насочен към теми, свързани със здравословно състояние на животните, включително превенция и преодоляване на последиците от възникнала усложнена епизоотична обстановка. Проектни предложения по целевия бюджет могат да представят кандидати висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя под формата на стандартни разходи за всяка допустима дейност, изчислени от Университета за национално и световно стопанство по Методиката за изчисление на стандартните разходи, която е представена в Приложение № 17 към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Методиката е публикувана на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите.

 

Leave a Comment