Пчеларска програма за 2020-2022 г. ще изследва безплатно пестициден подмор на пчели

BASF
За пръв път ще се извърши инвентаризация на медоносната растителност в страната

Количките за сваляне на кошерите са направени в пчелинаНовата Национална програма по пчеларство – 2020-2022 г. предвижда средства, така че пчеларите, при които има масова смъртност на пчели през активния период, да могат да доказват (или не) неправилното използване на пестициди от страна на земеделци. Досега извършването на подобни анализи бе за сметка на пчеларите, които в повечето случаи се отказваха да изследват в акредитирана лаборатория причините за смъртността заради високата цена на услугата. Проектът на наредба за прилагане на НПП 2020-2023 г. е публикуван за обсъждане на страницата на земеделското министерство, а новото финансиране е залегнало в условията за Мярка Е от програмата.

В същата мярка за пръв път е заложено финансиране извършването на инвентаризация на медоносната растителност в страната, както и криоконсервация на семенна течност от търтеи (миксиране на семенна течност). В никоя пчералска програма досега не са били заделяни средства за изброените дейности.

И по новата НПП има 6 мерки за финансиране – от А до Е.

За първи път в програмата е променен моделът на финансиране на разходите за закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП), извършване на лабораторни анализи за изследване на физикохимичните показатели на пчелния мед, както и за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки. В предходните програми се възстановяваше фиксиран в програмата процент от одобрените разходи при спазване на лимити за отделните активи/ВМП, определени със заповед на министъра. При този начин на финансиране се наблюдаваше тенденция на изкуствено завишаване на пазарните цени на активите/ВМП, както и формиране на неусвоен ресурс по Програмата, поради първоначално заявяване и одобряване на инвестиционни разходи с начислен ДДС, които впоследствие се изплащат без ДДС, отбелязва в мотивите към проекта зам.-министър Янко Иванов.

В новата Програма е предвидено финансирането на горепосочените разходи да се извършва въз основа на фиксирани ставки (финансова помощ). Тези ставки са разписани в текста на Програмата, като по мярка Б за закупуване на  ВМП са определени ценови групи, въз основа на определените със заповед на министъра на земеделието, храните и горите лимити за 2019 г. Най-високият размер на финансовата помощ е в девета ценова група и е в размер до 9,80 лева на пчелно семейство. Този размер представлява 81,7 % от стойността на най-високия лимит за ВМП за 2019 г. (12 лв.). Стойността на финансовата помощ за ВМП във всяка от останалите ценови групи е изчислена съобразно лимита за всеки от ВМП за 2019 г. спрямо този процент.

По част от мерките бенефициери могат да са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, групи и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти (признати по съответния ред от министъра на земеделието, храните и горите), като целта е да се засили ролята на пчеларските сдружения и да се насърчат земеделските стопани – пчелари да се сдружават за по-добро представяне на пазара на произведените от тях продукти. В раздела е разписано кои разходи се финансират, както и размера на финансовата помощ по отделните дейности.

В общите разпоредби е уреден редът и организацията на работа на Постоянната работна група за управление на НПП 2020 – 2022 г., както и възможността да предлага изменение на програмата, преразпределение на бюджета по мерки и дейности и определяне на лимити за финансиране на допустимите разходи.

Leave a Comment