Дървата за отопление съхнат от 3 до 14 месеца преди продажби

BASF

дърва сечНова наредба задължава търговците на дърва за отопление да оставят суровата дървесина да изсъхне между 3 и 14 месеца преди да бъде продавана на краен потребител. Мярката ще се прилага в общини или части от тях, в които в три поредни години е регистрирано средногодишно превишение на фините прахови частици (ФПЧ). Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление е обнародвана в днешния 81-ви броя на „Държавен вестник“ от 15 октомври 2019 г.

Наредбата ще се прилага предимно от общините с по-замърсен въздух (със средногодишни нива над ФПЧ10) , чиито общински съвети трябва да гласуват решения за наложените ограничения. Извън норматива остават горивни инсталации с топлинна мощност над 0,5 MW и горивни инсталации за пелети и дървесни брикети. Общинските власти и регионалните екоинспекции ще осъществяват и контрол за спазване на условията на наредбата.

Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) ежегодно до края на февруари уведомяват съответните общини, за които има данни, че фините прахови частици са над нормата.

В наредбата са публикувани и минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина. За твърда широколистна дървесина с дължина над 2 м и диаметър при върха над 0,18 м срокът е 14 месеца. За цепена или фасонирана дървесина с дължина до 0,40 м е 3 месеца за широколистни и 2,5 месеца за иглолистни дървета.

Наредбата влиза в сила от днес.

 

Leave a Comment