Новият устройствен правилник на МЗХГ вече е в сила

BASF

МЗХНовият Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е обнародван в „Държавен вестник“ от 18 октомври 2019 г. и вече е в сила.

В него правомощията на земеделския министър са по-конкретизирани и обхватни.

Преструктурирани са и няколко дирекции. Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ е разделена на две дирекции, в които работят съответно 14 и 20 служители.

Функциите в областта на законодателството на Европейския съюз от дирекция „Европейска координация и международни отношения“ преминават в дирекция „Правна“ и така се създава нова дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ с численост от 43 щатни бройки.

Общият състав на специализираната и обща администрация плюс политическия кабинен е 664 щата.

Leave a Comment