НСИ: Спад в доходите на фермерите и в обема на продукцията през 2018 г.

BASF
Цените на фуражните култури намаляват най-чувствително, най-висок е ръстът в цените на торовете и почвените подобрители

Спад в доходите на фермерите, а също и в обема на произвежданата продукция, отчита за 2018 г. Националният статистически институт (НСИ).

Продукция

Заради ръст на цените стойността на произведената селскостопанска продукция е с 2,7% по-висока спрямо 2017 г. Крайната продукция за 2018 г. (в текущи цени по предварителни данни), възлиза на 8 457.6 млн. лв.

Обемите на произведените количества спрямо предишната година обаче са с 0.3% по-ниски.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 773.0 млн. лв. и представлява 68.3% от общата стойност на селскостопанската продукция. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (80.6%) през 2018 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 823.6 млн. лв. и 1 829.0 млн. лева.

Стойността на животновъдната продукция е 1 990.2 млн. лв., или 23.5% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2017 г. продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 0.7%, което е в резултат на повишение на цените – с 2.2%, докато произведените обеми намаляват с 1.5%.

В сравнение с 2017 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва увеличение със 7.8%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) намалява с 15.8%.

Оперативни разходи

Стойността на вложените в селското стопанство през 2018 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 794.2 млн. лв., което е със 7.1% по-високо спрямо предходната година. Повишението се дължи както на ръст в цените на вложенията – с 4.4%, така и на увеличение на обемите – с 2.6%. Спрямо 2017 г. най-голямо увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено при торовете и почвените подобрители – с 14.1%, което се дължи на ръст на цените – с 28.9, докато при обемите е регистрирано намаление – с 11.5%.

На следващо място увеличение е отчетено в разходите за покупка на продукти за растителна защита – с 12.9%, което е за сметка на увеличение на вложените количества – с 20.5%, благоприятствано от спад в цените – с 6.3%.

Спрямо предходната година разходите на стопанствата за горива и моторни масла се повишават с 8.2% в резултат на увеличението на цените с 12.0%, докато обемите намаляват с 3.4%.

Брутна добавена стойност

Създадената през 2018 г. брутна добавена стойност в селското стопанство (по базисни цени) се равнява на 3 663.4 млн. лв. и е с 2.5% по-малко спрямо 2017 година. Намалението се дължи на спад в обема – с 3.8%, което не може да бъде компенсирано от повишението на цените – с 1.3%.

Доходи

Нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство през 2018 г. се равнява на 3 659.9 млн. лв. и е по-нисък с 5.4% спрямо предходната година. Намалението се дължи на регистрираното понижение на нетната добавена стойност – с 4.3%, на по-високата стойност на компенсацията на наетите лица – с 3.2%, и на по-ниската стойност на другите субсидии върху производството – с 3.4%.

Нетният опериращ излишък/нетен смесен доход (изчислен след приспадане от нетната добавена стойност по базисни цени на компенсациите на наетите лица и другите данъци върху производството и добавяне на другите субсидии върху производството) измерва доходността от използването на земята, капитала и незаплатения труд.

Преприемачески доход

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. достига 2 447.2 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 8.7%. Намалението се дължи на по-ниската стойност на нетния опериращ излишък/смесен доход, както и на по-високата стойност на платената от земеделските стопанства рента на собствениците на земеделска земя, които са я предоставили за използване под аренда – с 3.3%.

Нетният предприемачески доход (изчислен след прибавяне към нетния опериращ излишък/нетен смесен доход на лихвите, получени от земеделските стопанства, опериращи като компании, и приспадане на платените от тях лихви и ренти) измерва компенсацията на незаплатения труд, възнаграждението от земята, принадлежаща на земеделските стопанства, и дохода от използването на капитала.

Нетният предприемачески доход е бил най-висок през 2008 г.

В последните 10 г. 2008 г. е била най-доходна за земеделците

Капитал

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2018 г. се равнява на 621.5 млн. лева. По голямата част от него – 471.2 млн. лв. (75.8%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства – 248.7 млн. лв. (52.8%), и в сгради – 217.2 млн. лева (46.1%). Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 150.3 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни насаждения.

Крайна продукция по базисни цени – предварителни данни за 2018 година

крайна продукция 2018 г. земеделие

Leave a Comment