Учени от ССА могат да участват в мярка 16.1 само под шапката на предприятието

Селскостопанска академияУчени от специализираните звена към държавно предприятие „Научно-производствен център“, което е част от Селскостопанска академия (ССА), не могат да участват самостоятелно в оперативна група, сформирана за кандидатстване по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

Това отговарят от Министерството на земеделието, храните и горите на въпрос, зададен от служител в академията.

Към държавното предприятие на Селскостопанска академия има 13 опитни станции, пръснати в различни части на страната. Всички те обаче обаче не са самостоятелни правни субекти, а са под шапката на предприятие „Научно-производствен център“, което е самостоятелно юридическо лице.

„В тази връзка те (служителите от опитните станции – б.р.) не могат да бъдат членове на дружество, регистрирано по чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите, под каквато форма следва да е създадена оперативната група“, гласи отговорът на министерството. Тоест те могат да участват само чрез държавното предприятие.

Подмярка 16.1 вече е отворена за прием на проекти. Според условията в една оперативна група задължително трябва да участват фермер и научен работник. Като представители от страна на научната общност са изброени научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство или биотехнологиите или хранителните технологии и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките. Допуска се участието в оперативните групи и на представители на Висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления  „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“.

Подмярка 16.1 бе отворена на 17 октомври. Бюджетът й е 39 116 000 лв. Десет процента от него – 3 911 600 лв., са гарантирани за проекти, насочени към превенция и подобряване на здравословно състояние на животните. 

Leave a Comment