Новата ОСП: Без глоби при слаби еко-нарушения и суперглоби при по-големи

BASF -->

Програма за развитие на селските райониФинландското председателство предложи при несъответствие, когато има минимални последици от неспазването на стандарта за добро земеделско и екологично състояние, да не се прилагат административни наказания. Вместо това бенефициентът да бъде информиран за възможни корективни действия, които да предприеме. Когато обаче неспазването има сериозни последици за постигането на целта на стандарта, санкцията да бъде по-тежка от предвидените санкции от 1, 3 и 5 %.

Предложението за опростяване на глобите при малки несъответствия бе подкрепено от част от държавите членки. Други заявиха, че подкрепят предвиждането за по-тежки санкции при тежки нарушения. Имаше и такива, които не взеха отношение с обяснението, че първо трябва да проучат темата.

Няколко държави членки, включително България, подкрепиха предложението съотношението на постоянно затревените площи спрямо земеделската площ на национално, регионално и под-регионално ниво да не намалява с повече от 5% в сравнение с референтната 2015 година. Дръги представители заявиха, че предпочитат референтната година да е 2018 г. България и други държави поискаха изключването на дребните земеделски стопани от контрола на условността.

В проекта на Хоризонтален регламент председателството предлага в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) да се съдържат всички данни, необходими за индикаторите, а не в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Обсъден беше също така общ документ на Австрия, Дания, Ирландия и Швеция, в който предлагат практически приложим модел за интервенции, които не са базирани на площ и животни. По този начин те считат, че се намалява риска от отклонения, произтичащи от състава на избраните операции.

 

 

 

 

 

Leave a Comment