Промени във ветеринарния закон превръщат кметовете в нещатни служители на БАБХ

Кметовете организират обучения на животновъди, дезинфекционни площадки, бариери за външни за селото лица, приемат заявления за регистрации на лични стопанства и участват в комисията за регистриране

село знамеПромени в Закона за ветеринарномедицинската дейност ще превърне кметовете на населените места в нещо като нещатни служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Законовите изменения са публикувани като законопроект на страницата на земеделското министерство.

Проектът въвежда новите задължения на кметовете в чл. 133.

Нетипично досега задължение, което се вменява на кметовете, е да организират периодични обучения на местните животновъди, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонозите.

Освен досегашните задължения, които са изброени в досегашния чл. 133, се добавят и нови. Например, при възникване на болести по животните, кметовете (или кметските наместници) ще извършват инвентаризация и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти, които се намират на територията или в землището на съответното населено място. Те трябва да организират определянето на терен за загробване на труповете на животните и дейностите по загробване на животните, а след това да осигурят транспорт за извозване на труповете.

Под контрола на официален лекар, кметовете ще организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано огнище на заразна болест по животните. Заедно с полицията, кметовете ще ограничават и достъпа на външни лица, ако има констатирано огнище на зараза, а също и ще забраняват провеждането на масови мероприятия.

Кметовете ще участват и в комисиите за регистрация на личните стопанства с домашни животни.

Как ще става регистрацията на личните стопанства

Кметовете ще са изцяло ангажирани с регистрацията, тъй като малките животновъди ще подават заявленията в кметствата. В срок от 15 дни съответният кмет ще бъде задължен да представи в съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) постъпилите в канцеларията заявления за регистрация на животновъдни обекти. До месец директорът на ОДБХ трябва да издаде заповед за сформиране на комисия, която да провери дали личните стопанства отговарят на изискванията. В комисията ще участват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице и кмет, кметски наместник или оправомощено от него лице.

В срок до 10 дни комисията трябва да представи на директора на ОДБХ становище дали личното стопанство може да получи регистрация или животновъдът трябва да изпълни определени предписания, за да отговори на ветеринарномедицинските правила.

Ако стопанинът се е справил отлично с изискванията, получава до три работни дни удостоверение за вписване в регистъра. Ако трябва да изпълнява предписания, той получава и срок за изпълнението им. След животновъдът като се справи с предписанията, минават още 10 дни за повторно сформиране на комисия от официален ветеринар и кмет. Ако комисията отново установи пропуски, малкият животновъд получава отказ за регистрация, който може да обжалва в Административния съд.

Самата регистрация на личните стопанства е безплатна и безсрочна.

Оттам нанатък собствениците на малки животновъдни обекти трябва да сключат с регистрирани ветеринарни лекари, определени на общото събрание на областната колегия на БВС, договор за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Договорът трябва да се сключи в едномесечен срок от регистрацията на животновъдния обект.

Два пъти в годината животновъдите могат да сменят ветеринарния лекар – през януари и през юни, като преди това са изплатили дължимите по договора суми. След това до 7 дни трябва да подпишат договор с новия ветеринарен лекар.

1 Comment

  1. Манол Иванов казва:

    Целта е да се накарат хората да не гледат животни,за това са тези изисквания към животновъдните обекти тип „Заден двор“.Да може да се купуват вносни боклуци.Товс не е в полза на обикновения човек.

Leave a Comment