Финландия предлага държавите в ЕС да имат фиксиран бюджет за зелени плащания през I-ви или II стълб

Предложението на ЕК за ОСП след 2020 г. бе 30% от средствата за Втори стълб да са за опазване на климата

нива, земяНа заседанието на Специалния комитет по селско стопанство, проведено на 5 ноември 2019 г. в Брюксел, Финландското председателство на Съвета на ЕС предложи своя редакция на законодателното предложение на Комисията за Общата селскостопанска политика след 2020 г., относно определянето на процент за финансиране на целите на ОСП в областта на климата.

Тези разпоредби може да заменят предложението на Европейската комисия за разпределяне на 30% от средствата от Втори стълб (развитие на селските райони) за опазване на климата.

Тъй като Стратегическият план на ОСП представлява „съгласуван документ, обхващащ интервенции по двата стълба“, финландското председателство предлага да се даде възможност на държавите-членки да избират между два възможни варианта. Първият вариант е да се въведе един „общ (единен) процент“, посветен на целите в областта на климата, обхващащ целия стратегически план на ОСП, еднакво приложим за всички държави-членки.

Вторият вариант на това предложение, е да се осигури „фиксирана сума“ на финансиране за всяка държава-членка в рамките на стратегическия план за ОСП.

С други думи, държавите-членки да изберат сами дали да приложат един общ процент или фиксиран размер на финансирането (обхващащ двата стълба), като въпросната държава-членка би могла да избере една или повече интервенции по стълб I или стълб II, или и двата стълба, които биха допринесли за постигането на този процент или сума. Това би означавало, че държавите-членки биха могли да избират онези интервенции, които им подхождат най-добре в светлината на техните национални условия, без да се налага да избират между интервенции в първи или втори стълб. Целта е да се осигури „по-голяма гъвкавост“ при изготвянето на стратегическия план за ОСП.

Мнозинството държави-членки изразиха интерес и положителна нагласа към новото предложение, като подчертаха, че е възможно да има затруднения, свързани с определяне на самия процент и обхвата на интервенции, които ще бъдат определени като допринасящи към този процент. Според държавите-членки, решение за определяне на конкретен размер на този процент може да се вземе само след споразумение по многогодишната финансова рамка (МФР) 2021-2027. Темата ще бъде предложена за обсъждане също на следващото заседание на Съвета на министрите, предвидено на 18.11.2019 г.

Leave a Comment