При над 90% от „къщите за гости“ ДФЗ откри нарушения, 6-ма от област Пловдив с максимална санкция

BASF
От общо 288 проекта, проверени през лятото, само 23 се оказаха изрядни

къща за гости на Александър МанолевОт проверените на място през юни 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г., към момента са обработени резултатите за 276 от тях. След извършения анализ и допълнителни административни проверки, ДФ „Земеделие“ стартира процедурата по откриване на производства по издаване на Актове за установяване на публично държавно вземане.

До момента са открити 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв.  Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване  при необходимост на информация и от други институции.

От публикувания списък в сайта на ДФ „Земеделие“ (виж линка долу) се вижда, че на 6 инвеститори от област Пловдив е наложена максимална глоба за пълно възстановяване на получената субсидия. Това са ЕТ „Ивелина – Мария Димитрова“ с обект в с. Старосел, която трябва да възстанови 149 416 лв., ЕТ „Стойчо Росенов Николов“, със седалище в община Брезово и санкция 336 090 лв., ЕТ „Атанас Аргилов Илиев“ регистриран в община Съединение и с 389 680 лв. за възстановяване, ЕТ „Наш дом – Добринка Николова“ в Перущица с глоба от 277 945 лв., ЕТ „Джи Ес – хотелс – Гергана Симова“ с обект в Хисар и санкция от 391 160 лв. и ЕТ „Свежен – Христо Иванов“ с къща в село Свежен, община Брезово, който трябва да възстанови 122 774 лв.

Санкциите, които ДФЗ – РА налага са в резултат на събраните документи и информация по време на извършване на проверките от страна на ДФ „Земеделие“ и са изцяло в съответствие с „Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от ЗПЗП по мерките на ПРСР 2007-2013г.“, които са обнародвани в ДВ, бр.69 от 30.08.2019г. и са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие“ на адрес http://www.dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/17-09-2010-2007-2013–2/. Съгласно Правилата се определя и размерът, подлежащ на възстановяване на част или цялата получена безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със степента, тежестта и продължителността на установените нарушения.

Най-честите нарушения при проектите за къщи за гости, констатирани от ДФЗ – РА, са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Обръщаме внимание, че ДФ „Земеделие“ още е в етап по откриване на производство по издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане. Документът се издава въз основа на чл.26, ал.1 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, съгласно които разпоредби, Административният орган е задължен да осигури на страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените вземания, като за целта отправят писмени искания и възражения.

След разглеждане на постъпилите документи от страна на бенефициерите, ДФ „Земеделие“ ще изрази своето окончателно решение, чрез издаването на нарочен акт.

По разпореждане на Министъра на земеделието, храните и горите през юни тази година бяха проверени всички проекти, получили финансиране за изграждане на къщи за гости по ПРСР 2007-2013 г., за които 5 годишния период на мониторинг не беше изтекъл. Екипите на ДФ „Земеделие“ провериха общо 295 къщи за гости. От тях 288 проекта бяха в период на мониторинг и 7 – в извън мониторингов период, по постъпили сигнали на журналисти. Проверките бяха  извършени в присъствието на медиите. Общата субсидия за всички 288 къщи за гости възлиза на 81 млн. лв.

С оглед на големия интерес на обществеността и медиите по темата, публикуваме на сайта на ДФЗ „Предварителен списък на бенефициерите, на които към 15.11.2019 г. е открито производство за налагане на 100% санкция“.

 

Leave a Comment