Ще проучват р. Въча в чертите на Кричим, може да стеснят коритото

BASF -->

Дани Каназирева, ВъчаОбластният управител Дани Каназирева свика спешно заседание с  всички заитересовани страни  заради кризата с управлението на водите от каскада „Въча“.

Повече от час Каназирева, заместник министърът на Министерство на околната среда и водите Красимир Живков и представители на НЕК ЕАД, НЕК ЕАД – Предприятие „ВЕЦ”- Пловдив, Напоителни системи клон Марица, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“– Пловдив, Сдружение риболовен клуб „Балканка“, Риболовно сдружение с нестопанска цел „Олимпик 2002“ – Пловдив и Атанас Калчев – кмет на Община Кричим търсиха балансирано  решение, свързано с обезводняването на река Въча в участъка след ВЕЦ Въча I и съществуващата опасност от унищожаване на водната екосистема, в т.ч. популацията на риба.

Според Каназирева казусът започва с плановия ремонт на ВЕЦ-Въча 1, поради  което  работният режим на ВЕЦ- Кричим е намален на 18 часа, за да може да се осигурява  водоснабдяване на населението на града. Проблемът са шестте часа през нощта , когато   водните количества  не се поддържат в обем от 5 куб.м./сек. Нормативно устоновеният екологичен минимум е 1.8 куб.м./сек.  за нормалното водоподавене към гр.Кричим и с.Устина.

Преди повече от 5 години от МОСВ парафират график, с който  да бъдат обезпечени  необходимите 5 куб.м./сек. и той има задължителен характер за НЕК.

На спешния форум  в Областна администрация -Пловдив страните се обединиха около решението за незабавното възстановяване на денонощната работа на ВЕЦ-Въча 1, за да се влезе в предписания  график от МОСВ и НЕК.

Областният управител на Пловдив Дани Каназирева смята, че е наложително  коритото на река Въча в Кричим да бъде променено, за да не се разпилява водния поток в цялата й ширина от 65-70 метра.“ За мен е важно на всяка цена  да се търсят  компенсиращи мерки. Профилиране  на коритото на реката или изграждането на речни прагове за обезпечаване на водния стоеж при по-малки водни количества са необходими за екосистемите в района“, каза Каназирева.

Задължително е и според експертите на Областната управа да се проведе инженерно и хидроложко проучване на коритото на р. Въча в частта й в гр. Кричим. Зам.-миниистър Живков се ангажира със създаването на междуведомствена комисия съвместно с Министерството на енергетиката относно възлагането на хидроморфоложкото  проучване и да бъде гарантиран екологичния минимум.

„Министерството на околната среда и водите  гарантира, че съответното изменение на графика ще бъде съгласувано с Изпълнителна агенция по  рибарство и аквакултури, за да бъде запазено биологичното разнообразие, както и постоянното обезпечаване на 5 куб.м/сек.“, посочи зам.-министър Живков и добави, че е стартирана администативно- наказателна процедура на „Напоителни системи“ АД  за неспазване на графика изготвен  от МОСВ. Проверката е извършена от Басейнова дирекция.

Leave a Comment