Решено е: 30-те процента „зелена“ подкрепа ще обхващат двата стълба

BASF
Фил Хоган отхвърли предложението за финансиране на преходната национална помощ през 2021 г.

земяМинистрите на земеделието на ЕС широко подкрепиха предложението на финландското председателство за единен общ процент на финансиране за целите, свързани с околната среда и климата, който да обхваща и двата стълба. Това се случи на заседанието на Съветa по селско стопанство, проведено в Брюксел на 18 ноември, съобщават от земеделското министерство.

Комисарят по земеделие Фил Хоган заяви, че може да има „непредвидени последици от намаляването на общото ниво на амбиция“, описвайки го като „стъпка назад, а не напред“. Вместо да отделя 30% от втория стълб за целите, свързани с околната среда и климата, Председателството предлага държавите членки да отделят определен процент от общия си пакет за ОСП (първи и втори стълб) за тези цели.

Общият процент ще обхване целия стратегически план на ОСП, еднакво приложим за всички държави. След това държавите членки ще избират една или повече интервенции по стълб I и стълб II или и двата, което ще допринесе за достигане на този процент от фиксираната сума.

Интервенциите включват схеми за околна среда и климата (еко-схеми) по стълб І, ангажименти за управление, допринасящи за околната среда и климата по стълб II, определен процент на финансиране за компенсиране на естествени или други специфични за района ограничения, инвестиции, консултантски услуги и трансфер на знания и сътрудничество, свързани с околна среда и климатични цели. Общият процент, заместващ предложената 30% цел, може да бъде определен по-късно, след решението за дългосрочния бюджет 2021-2027.

Финландският министър на земеделието Яри Леппа приветства „принципно споразумението“ относно общия процент, като подчерта, че повече подробности ще бъдат обобщени на по-късен етап, след решението на лидерите на ЕС относно многогодишната финансова рамка (МФР).

На Съветa по селско стопанство в Брюксел министрите обсъдиха така наречения преходен пакет, включващ техническо предложение за актуализиране на правилата за финансова дисциплина и гъвкавост между стълбовете и преходните разпоредби за 2021 г. (изменение на законодателни актове). Целта на този пакет е да се осигури непрекъснатост на подкрепата по ОСП въз основа на действащите правила (само за една година) и плавен преход до въвеждането на стратегическите планове. Комисар Хоган призова съзаконодателите да завършат процеса възможно най-бързо, като „основният“ преходен регламент трябва да бъде приет „за предпочитане до лятото на 2020 г.“.

Някои държави членки предложиха 2-годишен преходен период като „по-реалистичен вариант“, тъй като считат, че една година е твърде кратко време за цялата административна подготовка и привежане в съответствие на системите с новата правна рамка. Комисар Хоган не подкрепи по-дълъг преход, заявявайки, че „така съществува риск да се намалят средствата в развитие на селските райони … и в този случай държавите членки ще трябва да осигурят средства за запълване на празнината.“

С обща декларация по инициатива на България, подкрепена от Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния, Европейската комисия беше призована да продължи прилагането на преходната национална помощ, като я включи в преходния пакет за ОСП (за 2021 г.). С декларацията, включена в протокола на заседанието на Съвета на министрите, шестте държави-членки заявиха, че не приемат приключването на тези допълнителни плащания, идващи от националните бюджети, тъй като средствата са „неутрални по отношение на бюджета за ЕС.“ Предложените преходни разпоредби „се основават на съществуващите приложими правила и схеми “ и е логично преходната национална помощ също да бъде включена, защото е „част от съществуващата правна рамка“. Продължаването на преходната национална помощ на същото ниво от 2020 г.“ ще даде сигурност и приемственост на засегнатите земеделски стопани и ще се избегне внезапно и съществено намаляване на подкрепата. „Споразумението за реформа на ОСП остава приоритет и изключването на преходната национална помощ от преходните правила би засегнало дискусията по този въпрос в рамките на Реформата на ОСП“.

Комисарят по земеделие Фил Хоган заяви, че „няма предложение за удължаване на преходната национална помощ, тъй като инструментът е създаден да работи до 2020 г. и няма планове за удължаването му след 2020 г.“.

 

 

 

Leave a Comment