ОСП в сегашно и бъдеще време. Какви са нагласите?

BASF -->

заедно за българското селоВ рамките на своята кампания „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт публикува анкета, посветена на интервенциите, които се извършват чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и в частност на ПРСР. Анкетата е актуална към момента, в период, в който всички говорят за опростяване на Програмата. Това не е случайно, предвид невъзможността на администрацията да стартира голяма част от заложените в ПРСР мерки в миналия и настоящия програмен период – 2007 – 2013 и 2014 – 2020 г. Единодушното мнение на експертите е, че има необходимост от по-добро фокусиране на подпомагането.

На ниво Европейски съюз все по-често се обсъжда варианта познатите до момента инвестиционни мерки, залегнали в ПРСР, постепенно да бъдат частично, а някога може би и изцяло заместени от финансови инструменти – кредитни и гаранционни схеми, застраховки, пазарни механизми.

тракториИ това трябва да се случи едновременно с така нареченото „позеленяване“, другият важен момент, свързан с ангажиментите на фермерите и живущите в селските райони по отношение на климата, опазването на околната среда и биоразнообразието.

Инвестиции в стопанствата, качество на храните, хранителната верига и ролята на фермерите в нея , развитие на селските райони и установяване стопанства на млади фермери ще бъдат сред другите основни приоритети на ОСП.

Но какво мислят българските фермери и общественост?

На тези и още въпроси се опитва да отговори Фондация Смарт Агростарт в рамките на проект  „Заедно за българското село!“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“. Организацията представя публично анкета с въпроси, свързани с интервенциите чрез ЕЗФРСР.

Включете се в анкетата на Смарт Агростарт ТУК!!! (https://smartagro.bg/survey/intervencii-chrez-evropejskiyat-zemedelski-fond-za-razvitie-na-selskite-rajoni-sled-2020/ )

Всяко мнение е от значение!

Leave a Comment