Кое НАЗ не харесва в Законопроекта за земите?

BASF

земя, подготвено полеНационалната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) има съществени забележки към Законопроекта за земеделските земи. Те бяха изпратени до аграрното министерство в установения за обсъждане срок. Критиките на НАЗ към проекта станаха ясни и на Агро семинара на асоциацията в Пловдив, когато министър Десислава Танева с огорчение отбеляза в словото си пред бранша, че е била посрешната с думите, че „законът няма да мине“. След нея зам.-министър Вергиния Кръстева отбеляза, че забележките са разгледани и съобразени.

Кое в законопроекта не се хареса на НАЗ?

Забележките са предимно в сферата на поземлените отношения. Асоциацията е против автоматичното прекратяване на договорите за наем и аренда тогава, когато има влязло в сила решение за окрупняване на земята, което не е съобразено със сключените договори.

Зърнопроизводителите искат да бъде премахнат целия чл. 33 от законопроекта, който гласи, че:

Чл. 33. (1) Когато след сключване на договора за ползване на земеделска земя със срок над 1 година обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Увеличаването или намаляването на добивите от земеделската земя – обект на договора, вследствие стопанисването й, не е основание за изменение на рентното плащане.  

(2) Срокът на действие на изменението на договора е най-малко до края на стопанската година, през която е направено искането.  

(3) Насрещната страна е длъжна да отговори писмено в едномесечен срок от получаване на предложението за изменение на договора, освен ако с него не е определен друг срок.  

(4) Когато страните не постигнат споразумение, по иск на страната, която е направила предложението, решение взема районният съд.  

(5) Отказът от правото да се иска изменение на договора за ползване на земеделска земя и уговорките, че от упражняването или неупражняването му могат да се претендират вреди или облаги, са нищожни.  

(6) Искането за изменение по реда на предходните алинеи, не може да засяга уговорения срок.  

В становището си към законопроекта НАЗ отбелязва, че не е необходимо при преотдаване на земята да се информира собственика, при положение, че има клауза в договора, че наемателят/арендаторът може да преотдава. Асоциацията е против заложеното в законопроекта право договорът да може да бъде прекратяван едностранно с писмено изявление или уведомление.

Заложеното в проекта задължение арендаторът да застрахова за смоя сметка сгради, инвентар и животни, както и привнесените в обекта на договора вещи и добивите, според НАЗ трябва да са обект на договора между собственик и ползвател.

Тези и други специфични забележки, които касаят ползването на земята, са описани в становището на НАЗ.

В него асоциацията се обявява против продажбата на земя на чужденци. Освен това изисква създаването на специален орган за охрана на земеделското имущество вместо това да се вменява като задължение на кметове на населени места.

Leave a Comment