С 3,1 млн. лв. добавени към мярка 9 още 11 кандидати ще получат финансиране

МЗХГВ проект на заповед на зам.-министър Лозана Василева бюджетът по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ по ПРСР се увеличава с още 3 144 372,94 лева съответстващи на 1 607 717,02 евро. Целта е 11-те проекта, които не бяха класирани, да бъдат финансирани.

В доклада се припомня, че мярката е била отворена през лятото на 2018 г. с общ бюджет от 14 793 043,82 лв.

Били са подадени общо 38 броя проектни предложения от признати групи и организации на производителите, по които е заявена финансова помощ в размер на левовата равностойност на  11,4 млн. евро. От тях 22 броя са били в сектор „Животновъдство“, в сектор „Плодове и зеленчуци“ – 8 броя, сектор „Зърнено-житни култури“ – 5 броя, сектор „Винено грозде“ – 2 броя и сектор „Технически култури“ 1 брой.

След приключване на обработката е установено, че на подпомагане подлежат проекти, получили най-малко 40 точки (включително) или общо 23.

Общият размер на финансовата помощ по сключените административни договори е възлязъл на 12 846 827.55 лева. От друга страна за проектните предложения, получили съответно 30 и 20 точки съгласно критериите за подбор, не са достигнали средства. В предоставената информация ДФ „Земеделие“ посочва, че остатъчният недоговорен бюджет в резултата на обработка на проектните предложения възлиза на 1 956 150.32 лв.  Недостигът на бюджет за финансиране проектни предложения, получили 30 точки (7 бр.) възлиза на 878 801.56 лв., а за проектни предложения, получили 20 точки (4 бр.) е 2 265 571.38 лв. Публичните финансови средства, необходими за финансиране на проекти, получили 30 и 20 точки съгласно критериите за подбор на проекти е 3 144 372,94 лв. (1 607 717,02 евро).

Управляващият орган е отправил предложение към Комитета за наблюдение за увеличаване на бюджета по процедурата с допълнителни 1 610 000 евро, равняващи се на 3 196 655 лева. Предложението за увеличение на бюджета е било прието от членовете на Комитета за наблюдение на ПРСР на проведеното заседание на 8 ноември 2019 година.

След заседанието на Комитета за наблюдение Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 г. е изпратил официално до Европейската комисия искане за промяна на 15.11.2019 г. В момента промяната е в процес на разглеждане от службите на ЕК.

Увеличението на бюджета, в резултат на пренасочване на средства в рамките на ПРСР, ще осигури възможност за одобрение на 11 проектни предложения в секторите „Медицински и етерично-маслени култури“, „Плодове“, „Зърнено-житни култури“, „Технически култури“, и „Винено грозде“.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 03 януари 2020 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Leave a Comment