Само община Сепарева баня е отхвърлена за възстановяване на щети по горите по мярка 8.4

гора, планина до х. ЗдравецДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 14 проекта по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения са подадени от общини, държавни предприятия и юридически лица.

Проектите по подмярка 8.4 са обработени в процедура на неограничен бюджет. Одобрената субсидия е в размер на близо 5 млн. лв. По процедурата се финансират проекти, свързани с възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития.

Единствено проектът на община Сепарева баня е отхвърлен поради липса на необходими документи към предложението на финансиране.

ДФЗ – РА ще изпрати предложението за отказ на Сепарева баня и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването, може да се възрази пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

Leave a Comment