Данни за селско стопанство 2019: Стойността на крайната продукция, обемите и доходите намаляват

BASF

Спад в стойността на крайната продикция на селското стопанство, спад в обемите й и във вложените за производството средства отчита първата оценка на икомическите резултати през 2019 г. на Националния статистически институт (НСИ). Единствено брутната добавена стойност е увеличена през годината с 2,1%, но нетният предприемачески доход – основният статистически измерител, е намалял с 8,8%.

нетен предприемачески доход в селското стопанство 2019 г., НСИ

Крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2019 г. е изчислена от НСИ на 8 318.0 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на спад в обемите с 1.9%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 708.7 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2018 г. с 1.1%. Намалението е в резултат на спад в обемите – с 0.8%, и спад в цените – с 0.3%.

(Продукцията от отрасъл „Селско стопанство“ представлява стойността на всички произведени стоки и услуги от единиците със селскостопанска дейност. Данните се отнасят за крайната продукция, която не включва вътрешния оборот, т.е. стоките и услугите, произведени и употребени в самото стопанство през отчетния период.)

Продукцията, произведена от животновъдството, достига 1 917.8 млн. лв. и също отбелязва спад с 3.6% спрямо 2018 година. Намалението се дължи на спад в обемите с 5.6%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление достига 4 577.4 млн. лв., което е с 4.5% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление в обемите с 6.2%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2019 г., достига 3 740.6 млн. лв. и е с 2.1% по-висока от 2018 година. Нарастването е в резултат на увеличение на обемите – с 3.8%, което компенсира понижението в цените – с 1.6%.

Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи намалява с 1.9%, а на нетният опериращ излишък/смесен доход – с 3.2%, което е в резултат на намалените обеми на продукцията и субсидиите в селското стопанство спрямо 2018 година.

Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2019 г. намалява спрямо 2018 г. с 8.8%. Нетният предприемачески доход (изчислен след прибавяне към нетния опериращ излишък/нетен смесен доход на лихвите, получени от земеделските стопанства, опериращи като компании, и приспадане на платените от тях лихви и ренти) измерва компенсацията на незаплатения труд, възнаграждението от земята, принадлежаща на земеделските стопанства, и дохода от използването на капитала.

Leave a Comment