Хърватия пое председателството на Съвета на ЕС и обяви приоритетите в земеделието

Мария Вучкович

Мария Вучкович

От 1 януари 2020 г. Хърватия пое председателството на Съвета на ЕС и обяви ключовите приоритети в земеделието, по които ще се работи. Първото заседание на Съвета, под ръководството на земеделския министър Мария Вучкович (45 г.), е определено за 27 януари.

Напредъкът на дискусиите по пакета за реформа на ОСП ще бъде „най-важната“ тема за Хърватско председателство. Бързото приемане на регламента относно преходните правила, с цел да се избегнат възможни прекъсвания, ще проправи пътя за безпрепятственото продължаване на прилагането на мерките по двата стълба.

Особено внимание ще бъде отделено на „нуждите на уязвимите, селски общности и по-нататъшната модернизация на земеделието и селските райони, с цел да се повиши конкурентоспособността на европейските земеделски стопани и предприятия“, се казва в изявление на официални представители, които посочват концепцията за „Умните села“ като ключова приоритетна област. „Това може да повлияе положително върху качеството на живот на жителите и да привлече младите фермери“, се добавя в изявлението.

Хърватия ще продължи да наблюдава ситуацията на селскостопанските пазари и да информира делегациите за развитието на международната търговия.

По въпросите на безопасността на храните, ветеринарните, санитарните и фитосанитарните въпроси, Хърватия ще се „застъпва за еднакво ниво на фитосанитарна защита в рамките на ЕС и равни условия за европейските производители и търговци.“

По време на Международната година на здравето на растенията на ООН Хърватското председателство ще работи за гарантиране на „общи правила на ниво ЕС“, свързани с производството, инспекцията, вземането на проби, вноса, движението и сертифицирането на растителния материал и ще насърчава „нотифицирането, откриването и ликвидирането на вредителите“.

В областта на безопасността на храните, здравето и хуманното отношение към животните председателството ще продължи да ръководи дискусиите относно мерките за предотвратяване, контрол и ликвидиране на болестите по животните на европейско ниво.

Европейската зелена сделката и стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъдат централни теми през шестмесечния период (до 30 юни), като Председателството ще продължи и дебата за приемането на новата Европейска стратегия за горите за периода след 2020 г.

Leave a Comment